ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10
นักวิจัย : ไพบูลย์ ชวรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ต้องการในการจัดระบบสารสนเทศ และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัด ระบบสารสนเทศ ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในเขตการศึกษา 10 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 165 คน ประกอยด้วยศึกษาธิการอำเภอ 55 คน ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 55 คน และนักวิชาการศึกษา 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปคำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1) ในการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขต การศึกษา 10 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก สามารถเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ การเก็บ รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอและให้บริการข้อมูลและ สารสนเทศ การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ และการสนับสนุนการจัดระบบ สารสนเทศ 2) ปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย 4 ด้าน คือ การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ การเก้บรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก 1 ด้าน คือ การสนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศ 3) ความต้องการในการจัดระบบสารสนเทศ พบว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การจัดระบบสารสนเทศต้องการ ตามลำดับดังนี้ คือ (1) งบประมาณเพิ่มเติม จากงบปกติ (2) วัสดุครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (3) มี เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (4) ให้บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมด้าน ความรู้และเทคนิควิธีการจัดระบบสารสนเทศและ (5) มีบุคลากรตามกรอบอัตรา กำลังที่กำหนด 4) องค์ประกอบที่ควรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ คือ (1) ศูนย์ข้อมูลกลางและหน้าที่ความรับผิดชอบ (2) กระบวนการในการจัดการ จัดระบบสารสนเทศ และ (3) การประเมินผลการจัดระบบสารสนเทศ

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ ชวรุ่ง . (2538). แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ ชวรุ่ง . 2538. "แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ ชวรุ่ง . "แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ไพบูลย์ ชวรุ่ง . แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา 10. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.