ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม
นักวิจัย : บุญเรือน สรรเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการทางกายภาพซึ่งไม่ใช้ สารเคมีที่เป็นอันตรายจากกะลาปาล์มที่เป็นผลผลิตส่วนเกินของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบในกะลาปาล์มด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ CHN พบว่ามีธาตุ คาร์บอนเป็นองค์ประกอบประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ จากกะลาปาล์มในการวิจัยนี้ประกอบด้วยการล้างกะลาปาล์มดิบด้วยน้ำสะอาดแล้วอบแห้ง เพื่อกำจัดความชื้นเป็นขั้นตอนแรก จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอน ในโครงสร้าง (CARBONIZATION PROCESS) โดยการให้ความร้อนในเตาปฏิกรณ์แนวตั้งที่ อุณหภูมิ 400(+,ฐ)C ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเพื่อกำจัดองค์ประกอบที่เป็นสาร อินทรีย์ระเหยง่าย ขั้นตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการกระตุ้น (ACTIVATION PROCESS) ซึ่งเป็น การออกซิไดซ์คาร์บอนให้เป็นถ่านกัมมันต์ด้วยไอน้ำหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวแปรที่ ทำการศึกษา คือ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับกระบวนการเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง อุณหภูมิและระยะเวลาสำหรับกระบวนการกระตุ้น และชนิดของก๊าซช่วยกระตุ้น ถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตได้จะถูกนำมาวิเคราะห์หาพื้นที่ผิว เลขไอโอดีน ปริมาณผลิตภัณฑ์และศึกษาลักษณะ พื้นผิวภายนอกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ผลจากการศึกษาพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับใช้ผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มด้วย วิธีการทางกายภาพ คือ การใช้ระยะเวลาสำหรับการเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง 1 ชั่วโมง แล้วกระตุ้นด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 800(+,ฐ)C ซึ่งให้ปริมาณถ่านกัมมันต์ 11 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของกะลาปาล์มดิบ พื้นที่ผิวสูงถึง 1400 ตารางเมตร/กรัม และเลข ไอโอดีน 1412 มิลลิกรัม/กรัม การใช้ระยะเวลาในการเพิ่มสัดส่วนของคาร์บอนในโครงสร้าง นานกว่า 1 ชั่วโมง ไม่ทำให้พื้นที่ผิวและเลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าสูงขึ้น การกระตุ้น ที่อุณหภูมิ 800(+,ฐ)C ทำให้ถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวและเลขไอโอดีนสูงกว่าการกระตุ้นที่ อุณหภูมิ 700(+,ฐ)C ยกเว้นกรณีของการกระตุ้นด้วยไอน้ำนานเกิน 3 ชั่วโมง เนื่องจาก การใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นนานขึ้นทำให้พื้นที่ผิวและเลขไอโอดีนเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง แล้วเกิดการยุบตัวของโครงสร้างทำให้พื้นที่ผิวและเลขไอโอดีนของถ่านกัมมันต์มีค่าลดลง ตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น การกระตุ้นด้วยไอน้ำสามารถผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวและ เลขไอโอดีนสูงกว่าการกระตุ้นด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ผิว สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด

บรรณานุกรม :
บุญเรือน สรรเพชร . (2543). ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเรือน สรรเพชร . 2543. "ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเรือน สรรเพชร . "ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
บุญเรือน สรรเพชร . ถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.