ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา
นักวิจัย : เสรี วงส์พิเชษฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31098
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงเครื่องนวด ข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา โดยเน้นการศึกษาอุปกรณ์ นวด ซึ่งเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่ใช้ในการศึกษามีความยาวลูกนวด 1.22 ม. สำหรับแนวทางการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะการ ทำงานในสภาพที่ยังไม่มีการปรับปรุง การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลด ความสูญเสียเนื่องจากการแยก และการศึกษาเพื่อเลือกระดับที่เหมาะสมของตัวแปร ที่มีอิทธพลต่อสมรรถนะการทำงาน ทั้งนี้โดยใช้ ประสิทธิภาพการนวด ปริมาณ เมล็ดแตกหัก ความสูญเสียเนื่องจากการแยก ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดซึ่งร่วงผ่าน ตะแกรงนวดลงมา อัตราการนวด ปริมาณเมล็ดที่งอกเป็นต้นอ่อนปกติ ความสะอาด และความสูญเสียเนื่องจากการทำความสะอาด เป็นค่าชี้ผลสมรรถนะการทำงาน ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) การนวดช่อปอคิวบาด้วยเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนโดยไม่มีการ ปรับปรุง อาจมีความสูญเสียเนื่องจากการแยกสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ เครื่องนวดที่ใช้งาน 2) การปรับปรุงอุปกรณ์นวดเพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการแยก โดยการ เพิ่มพื้นที่แยกเมล็ด สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากการแยกลงได้มากกว่าการ ปรับปรุงโดยการลดอัตราการไหลของวัสดุในห้องนวด โดยลดความสูญเสียเนื่อง จากการแยกลงจากสภาพก่อนการปรับปรุงประมาณ 3.5 ถึง 4.4 % 3) ระยะห่างระหว่างซี่ตะแกรงนวดที่เหมาะสมควรมีค่าในช่วง 12 ถึง 16 มม.เพราะการใช้ระยะห่างฯน้อยกว่า 12 มม. มีความสูญเสียเนื่องจากการแยกค่อน ข้างสูง (สูงกว่า 1 %) และการใช้ระยะห่างฯมากกว่า 16 มม.มีปริมาณวัสดุที่ ไม่ใช่เมล็ดร่วงผ่านตะแกรงนวดลงมามากทำให้การคัดแยกเมล็ดช้าซึ่งอาจไม่ สัมพันธ์กับการนวด 4) ระยะห่างระหว่างปลายซี่นวดกับตะแกรงนวดส่วนล่างที่เหมาะสม ควรมีค่า ในช่วง 27.5 ถึง 52.5 มม.ซึ่งจะได้อัตราการนวดโดยเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อใช้ ระยะห่างฯในช่วงที่มากกว่า 52.5 มม.ถึง 77.5 มม. โดยที่ค่าชี้ผลการทำงาน ค่าอื่นๆมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่ต่างกัน 5) ความเร็วเชิงเส้นของปลายซึ่นวดที่เหมาะสมควรมีค่าในช่วง 13 ถึง 20 ม./วินาที เพราะการใช้ความเร็วฯต่ำกว่า 13 ม./วินาทีมีประสิทธิภาพการนวด และอัตราการนวดต่ำ แม้ว่าปริมาณเมล็ดที่งอกเป็นต้นอ่อนปกติสูง แต่สูงกว่า ประมาณ 1 ถึง 2 % และการใช้ความเร็วฯสูงกว่า 20 ม./วินาที มีปริมาณ วัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดร่วงผ่านตะแกรงนวดลงมามาก ทำให้การคัดแยกเมล็ดช้า ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับการนวด 6) เมล็ดปอคิวบาที่ได้จากการนวดด้วยเครื่องนวดแบบไหลตามแกนภายหลัง การปรับปรุงมีความงอกไม่แตกต่างไปจากการนวดโดยใช้ไม้ตีหรือการแกะกระเปาะ ด้วยมือ นอกจากนี้ยังเก็บรักษาได้นานถึง 4.5 เดือนโดยที่ความงอกเป็นต้นอ่อน ปกติลดจากความงอกเริ่มต้นประมาณ 1% จากผลการศึกษาดังกล่างข้างต้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับนวดเมล็ดพันุ์ปอคิวบา ในกรณีที่ช่อปอที่มี ความชื้นลำปอไม่เกิน 14 % (มารตฐานเปียก) ได้ดังนี้ 1) ตะแกรงนวดควรมีส่วนที่เป็นตะแกรง(ทั้งส่วนบนและล่าว)ยาวไม่ น้อยกว่า 1.15 ม. 2) ระยะห่างระหว่างซึ่ตะแกรงนวดควรมีระยะห่างในช่วง 12 ถึง 16 มม. 3) ระยะห่างระหว่างปลายซึ่นวดกับตะแกรงนวดส่วนล่างควรมีค่าในช่วง 27.5 ถึง 52.5 มม. ซึ่งการใช้ระยะห่างฯค่าใดค่าหนึ่งในช่วงดังกล่างมีผลการทำงาน ที่แตกต่างกันเล็กน้อย 4) ความเร็วเชิงเส้นของปลายซี่นวดที่แนะนำสำหรับการใช้งานมีค่าในช่วง 13 ถึง 20 ม./วินาที

บรรณานุกรม :
เสรี วงส์พิเชษฐ . (2535). การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสรี วงส์พิเชษฐ . 2535. "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เสรี วงส์พิเชษฐ . "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เสรี วงส์พิเชษฐ . การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับ นวดเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.