ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ชูชัย สินไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ ของรูปพรรณสัณฐานของลุ่มน้ำ และความสัมพันธ์กับประมาณน้ำท่าเฉลี่ยของ ลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อหาวิธีการใช้ประโยชน์จาก ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการประมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีและรายเดือนจากลุ่มน้ำ โดยพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขนาดของลุ่มน้ำที่ทำการศึกษามีพื้นที่ลุ่ม น้ำ ไม่เกิน 5,000 ตร.กม. ลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยลุ่มน้ำหลัก ๆ 3 ลุ่มน้ำ ใหญ่ คือ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ตามลักษณะของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพันธุ์ การศึกษาเลือกลุ่มน้ำตัวแทน 9 แห่ง ซึ่งได้แก่ ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำสวย ลุ่มน้ำสงครามเป็นตัวแทนของลุ่มน้ำในลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชีบน ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำยัง เป็นตัวแทนลุ่มน้ำในลุ่มน้ำชี และลุ่ม น้ำลำเชียงไกร ลุ่มน้ำลำปลายมาศ ลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ เป็นตัวแทนลุ่มน้ำ ในลุ่มน้ำมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สมการรีเกรสชั่น หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรต่าง ๆ ของรูปพรรณสัณฐาน และอัตราการไหลเฉลี่ยรายปี ผลการ ศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างดี (r > 0.85) ระหว่างพื้นที่ลุ่มน้ำกับ ลักษณะรูปพรรณสัณฐานอื่น ๆ ของลุ่มน้ำ คือ ความยาวลำน้ำหลัก ความยาว ลำน้ำรวม พื้นที่หน้าตัดลำน้ำ จำนวนลำน้ำลำดับที่ 1 และจำนวนลำน้ำทั้งหมด ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการรีเกรสชั่นของลุ่มน้ำขนาดใหญ่กับลุ่มน้ำขนาดเล็กใน พื้นที่เดียวกันมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ อัตราการไหลเฉลี่ยรายปีกับรูปพรรณสัณฐานของลุ่มน้ำ มีความสัม พันธ์กันค่อนข้างดี (r > 0.80) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ดีที่สุด คือพื้นที่ ลุ่มน้ำ รองลงมาคือความยาวลำน้ำหลักพื้นที่หน้าตัดลำน้ำ ความยาวลำน้ำ รวม จำนวนลำน้ำทั้งหมด และจำนวนลำน้ำลำดับที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ของ สมการรีเกรสชั่น ของลุ่มน้ำขนาดใหญ่แตกต่างกับลุ่มน้ำขนาดเล็ก ไม่ สามารถนำมาใช้แทนกันได้ ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่น้อยกว่า 100 ตร.กม. จะมีการไหลเป็นครั้งคราวใน ฤดูฝนและเมื่อมีฝนตกเท่านั้น ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 - 1,000 ตร.กม. จะมีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝนลุ่มน้ำที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตร.กม. จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กกว่า 5,000 ตร.กม. ปริมาณน้ำส่วนใหญ่ไหลในฤดูฝน ประมาณ 95 - 100% ของปริมาณน้ำที่ไหล ตลอดทั้งปี

บรรณานุกรม :
ชูชัย สินไชย . (2535). ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชัย สินไชย . 2535. "ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชัย สินไชย . "ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ชูชัย สินไชย . ความสัมพันธ์ของรูปพรรณสัณฐานและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.