ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย
นักวิจัย : สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
คำค้น : Antibiotics , Chicken , MIC , Mycoplasma gallisepticum , Thailand , กัลลิเซพติกุ่ม , ประเทศไทย , มัยโคพลาสมา , ยาปฏิชีวนะ , เอ็มไอซี ไก่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780010 , http://research.trf.or.th/node/412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่ม (เอ็มจี) สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากไก่จำนวน 45 ฟาร์ม จากภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย เชื้อเอ็มจีจะถูกนำมาแยกและพิสูจน์ด้วยวิธีอิมมิวโนฟลูออเรสเซนต์และโพลีเมอร์เรส เชน รีแอคชั่น (พีซีอาร์) และผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ (อาร์เอพีดี) เชื้อเอ็มจีที่แยกได้และเชื้อเอ็มจีมาตรฐานได้แก่ เอส6 เอฟ ทีเอส-11 และ 6/85 ถูกนำมาศึกษาระดับค่าความเข้มข้นของยาต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อเอ็มจี (เอ็มไอซี) ของยาปฏิชีวนะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจำนวน 11 ชนิดด้วยวิธีการเจือจางในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว ผลพบว่าสามารถแยกเชื้อเอ็มจีได้ 20 เชื้อและจำแนกได้เป็น5 กลุ่มด้วยวิธีอาร์เอพีดี ระดับค่าเอ็มไอซีต่อเชื้อเอ็มจีคือ 0.099, 0.099 – 0.782 และ 0.099 – 1.563 มคก/มล สำหรับ ไทอามูลิน ด๊อกซี่ซัยคลิน และ อ๊อคซี่เตตร้าซัยคลินและไทโลซิน ตามลำดับ ระดับค่าเอ็มไอซีต่อเชื้อเอ็มจีคือ 0.198 – 6.25, 0.395 – 6.25 และ 0.099 – 12.50 มคก/มล สำหรับ คลอร์เตตร้าซัยคลิน เอ็นโรฟล้อกซาซิน และ ลินโคมัยซินและทิลมิโคซิน ตามลำดับ ท้ายสุดคือ 0.099 - 50 และ 0.198 – 50 มคก/มล สำหรับ อีริโทรมัยซินและโจซามัยซินรวมกับไตรเมทโทรพริม และ โจซามัยซิน ตามลำดับ สำหรับ ระดับค่าเอ็มไอซีต่อเชื้อเอ็มจีมาตรฐานคือ 0.396 – 0.792 และ 1.563 – 3.125 มคก/มล สำหรับ อ๊อคซี่เตตร้าซัยคลิน คลอร์เตตร้าซัยคลิน และ ลินโคมัยซิน ส่วนยาปฏิชีวนะชนิดอื่น มีระดับค่าเอ็มไอซี 0.099 – 0.396 มคก/มล การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อเอ็มจีที่แยกได้มาจากบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีระดับค่าเอ็มไอซีเหมือนหรือใกล้เคียงกัน โดยสรุป ยาปฏิชีวนะไทอามูลิน และ ด๊อกซี่ซัยคลิน มีระดับค่าเอ็มไอซีต่ำที่สุด ไทโลซิน อ๊อคซี่เตตร้าซัยคลิน คลอร์เตตร้าซัยคลิน และ เอ็นโรฟล้อกซาซิน มีระดับค่าเอ็มไอซีปานกลาง อีริโทรมัยซิน โจซามัยซินโจซามัยซินรวมกับไตรเมทโทรพริม ทิลมิโคซิน และ ลินโคมัยซิน มีระดับค่าเอ็มไอซีกว้างขึ้นอยู่กับเชื้อเอ็มจี ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งแรกของค่าเอ็มไอซีต่อเชื้อเอ็มจีที่แยกได้ในประเทศไทยและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโปร-แกรมการป้องกันและการรักษาต่อไป The drug sensitivity against Mycoplasma gallisepticum (MG) isolated from 45 chicken farms from the eastern and central parts of Thailand was investigated. Twenty MG isolates were identified by immunofluorescence and polymerase chain reaction. All isolates were classified into groups by RAPD analyses. The field isolates and the reference strains including S6, F, ts-11, and 6/85 were then used for determination of the MIC levels of eleven registered antibiotics by a serial broth dilution method. The results revealed that 20 isolates of the identified MG were classified into 5 groups by RAPD patterns. The MIC levels against all isolates were 0.099, 0.099-0.782, and 0.099-1.563 ?g/ml for tiamulin, doxycycline, and oxytetracycline and tylosin, respectively. The MIC levels of 0.198-6.25, 0.396-6.25, and 0.099-12.5 ?g/ml were chlortetracycline, enrofloxacin, and lincomycin and tilmicosin, respectively. Finally, MIC levels of 0.099-50, and 0.198-50 ?g/ml were erythromycin and josamycin combined with trimethoprim, and josamycin, respectively. For the reference strains, the MIC levels of 0.396-0.792, and 1.563-3.125 ?g/ml were oxytetracycline, and chlortetracycline and lincomycin. The MIC levels of the remaining antibiotics were 0.099-0.396 ?g/ml. This study indicated that isolated MG from the same or nearby district gave the similar or not wide range of MICs. In conclusion, the antibiotics, tiamulin and doxycycline had the lowest MIC values. Tylosin, oxytetracycline, chlortetracycline and enrofloxacin showed moderately inhibitory effect against MG. Erythromycin, josamycin, josamycin combined with trimethoprim, tilmicosin and lincomycin had a wide range of MIC values depending on the MG isolates. These results are the first report of MIC against MG isolates in Thailand and would be useful for planning of the effective prophylactic and therapeutic programs.

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ . (2550). ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ . 2550. "ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ . "ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
สมศักดิ์ ภัคภิญโญ . ความไวของยาปฎิชีวนะต่อเชื้อ มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุ่มสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่จำแนกด้วยวิธีแรนดอมลี แอมพลิฟายด์ โพลีมอร์ฟิก ดีเอ็นเอ จากฟาร์มไก่ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.