ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
คำค้น : activity , alpha–glucosidase , Apis cerana , cDNA sequence , purification , การสกัดบริสุทธิ์ , ผึ้งโพรง , ลำดับเบส , แอคทิวิตี , แอลฟากลูโคไซเดส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780007 , http://research.trf.or.th/node/411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผึ้งโพรงจัดเป็นผึ้งพื้นเมืองชนิดหนึ่งของไทย พบว่าต่อมไฮโปฟาริงค์ที่อยู่บริเวณหัวของผึ้งออกหาอาหารเป็นแหล่งของ ag ออกแบบไพร์เมอร์ต่างๆ จากบริเวณอนุรักษ์ของยีนนี้ในผึ้งพันธุ์เพื่อเทคนิค RT-PCR ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค สามารถได้สาย cDNA ที่ขนาดความยาว 1,740 คู่เบส เปรียบเทียบความเหมือนของ ag กับสิ่งมีชีวิตอื่นพบว่าคล้ายกับยีนนี้ในผึ้งพันธุ์สูงถึง 96% แล้วสร้างสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของลำดับกรดอะมิโนโดยใช้โปรแกรม UPGMA และ Neighbor joining ของกรดอะมิโน ต่อจากนั้นทำสกัดบริสุทธิ์เอนไซม์ ag และศึกษาคุณสมบัติ เริ่มสกัดอย่างหยาบ (ผึ้งงานประมาณ 430 กรัม) วัดแอคทิวิตีจำเพาะได้ 0.696 (u/mg) แล้วตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต (ความเข้มข้นอิ่มตัว 95%) วัดแอคทิวิตีจำเพาะได้ 0.235 (u/mg) สกัดบริสุทธิ์ด้วย DEAE–cellulose วัดแอคทิวิตีจำเพาะได้ 2.171 (u/mg) และ Superdex 200 วัดแอคทิวิตีจำเพาะได้ 1.804 (u/mg) ค่าความบริสุทธิ์ของแอคทิวิตีจำเพาะเพิ่มจาก 0.34 เท่าเป็น 3.11 เท่า 0.22 เท่า และ 2.59 เท่าตามลำดับ สภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของ ag บริสุทธิ์คือที่ pH 5.0 บ่มปฏิกิริยาที่ 50oC เป็นเวลา 50 นาที โดยที่ความเข้มข้นของซูโครสคือ 60 mM พบว่ามวลโมเลกุลของ ag มีค่าประมาณ 68 kDa นอกจากนี้นำ ag ที่บริสุทธิ์มาย่อยด้วย Trypsin (ทั้งจาก In–gel และ In–solution digestion) แล้ววิเคราะห์ด้วย MALDI/TOF MS มวลของเปปไทด์ที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าคู่กับเปปไทด์ของ ag จากผึ้งพันธุ์ (เข้าคู่อย่างน้อย 4 เปปไทด์ คิดเป็น 4% coverage และเข้าคู่อย่างน้อย 18 เปปไทด์ คิดเป็น 19% coverage) Apis cerana is one of native honeybees in Thailand. Hypopharyngeal glands (HPGs) located in a head of worker bees were used to be ag sources. Primers for RT-PCR were designed from conserved regions of ag in A. mellifera. Under the optimum condition, the cDNA sequence of ag (1,740 bp in length) was obtained and compared to that cDNA from other organisms. It is partially similar to the ag in A. mellifera at 96%. Due to UPGMA and Neighbor joining program, phylogenetic trees of amino acid of ag was constructed. Later, ag of A. cerana was purified and characterized. Worker bees (430 g) were homogenized to be crude (0.696 u/mg), precipitated with 95% ammonium sulfate (0.235 u/mg), and purified by DEAE-cellulose (2.171 u/mg) and Superdex 200 chromatographies (1.804 u/mg). Specific activity got increased to be 0.34, 3.11, 0.22, and 2.59 fold, respectively. The optimum conditions of purified ag were at pH 5.0, at temperature of 50oC, and at incubation time of 50 min. The concentration of sucrose at 60 mM was used. MW of ag was estimated to be approximately 68 kDa. Furthermore, purified ag (both by in–gel and in–solution digestions of trypsin) was analysed by MALDI–TOF MS. The mass spectra confirmed the obtained amino acid sequence of AG (at least 4 matching masses with 4% coverage and at least 18 matching masses with 19% coverage).

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า . (2550). การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า . 2550. "การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า . "การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า . การทำให้บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติ และระดับการแสดงออกของแอลฟากลูโคไซเดสในผึ้งโพรงไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.