ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์
นักวิจัย : จันทิมา พลพินิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=30596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจ ด้านการประกันภัย มีลักษณะที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก ดังนั้นสารสนเทศจึงกลายมาเป็น หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และอาจเรียกสารสนเทศเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด การได้เปรียบในเชิงธุรกิจ โดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจนั้นจะใช้เทคนิคการ วิเคราะห์ถดถอย ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีพื้นฐานมาจากทางสถิติ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 1 ตัว แต่ในความเป็นจริงตัวแปรที่จะมีผล ต่อเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ย่อมมีมากกว่า 1 ตัว ดังนั้นการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงพหุคูณ จึงถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ แม้ว่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงพหุคูณจะสามารถใช้ได้ดีกับการวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงธุรกิจ แต่การวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงพหุคูณก็มีปัญหาบางประการ ดังนั้นในงาน วิจัยนี้จึงใคร่ที่จะนำเสนอหนทางใหม่ที่อยู่ในกลุ่มของการขุดค้นข้อมูลมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ และงานวิจัยนี้นำเสนอ 3 เทคนิควิธีคือ เบเชียนเน็ตเวิร์ค, เบเชียนมัลติเน็ต และนาอีฟเบส์ สำหรับการวิเคราะห์และศึกษา ถึงตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยในระบบการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งเทคนิคเชิงกลไกการเรียนรู้เหล่านี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยอาศัยค่าของความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ เหมาะสมสำหรับการลดปัญหาที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับความ น่าจะเป็นเชิงเงื่อนไขจึงถูกใช้ ซึ่งความน่าจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์นั้นจะถูกประมวล มาจากความน่าจะเป็นก่อนหน้า ผลที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ สามารถกล่าวได้ว่าทุกตัวแบบที่ได้สามารถให้ผลการ ทดสอบที่ดีและสามารถแสดงค่าการพยากรณ์ที่สูง ดังนั้นเทคนิคเชิงกลไกการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นอีกหนทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะเทคนิค เบเชียนเน็ตเวิร์คและเบเชียนมัลติเน็ตกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันภัย

บรรณานุกรม :
จันทิมา พลพินิจ . (2544). ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทิมา พลพินิจ . 2544. "ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทิมา พลพินิจ . "ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จันทิมา พลพินิจ . ตัวแบบของความน่าจะเป็นกับการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงภัยของการประกันรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.