ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล
นักวิจัย : เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
คำค้น : Central Plain of Thailand , evapotranspiration , remote sensing , Surface Energy Balance , การสำรวจระยะไกล , ที่ราบภาคกลาง , ปริมาณการใช้น้ำของพืช , สมดุลพลังงานที่พื้นผิว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680119 , http://research.trf.or.th/node/392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการใช้เทคนิคสำรวจระยะไกลสำหรับการประเมินการใช้น้ำของพืชในเขตชลประทานของที่ราบภาคกลางระหว่างฤดูแล้งปี 2544-45 ในการนี้ ได้เลือกใช้หลักสมดุลของพลังงานที่พื้นผิว สำหรับการประเมินอัตราการระเหย พร้อมกับได้เปรียบเทียบผลลัพธ์กับการใช้น้ำของพืชที่หาจากวิธี FAO Penman-Monteith และถาดวัดการระเหย Class A การสะท้อนของพื้นผิว ดัชนีพืชพรรณ และอุณหภูมิพื้นผิวที่หาจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA/AVHRR เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินตัวแปรของสมการสมดุลพลังงาน ได้แก่ พลังงานรังสีแสงอาทิตย์สุทธิ พลังงานที่ถ่ายเทลงดิน และพลังงานที่ถ่ายเทสู่อากาศ จากนั้น ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกใช้สำหรับหาสัดส่วนการระเหยจาก 2 วิธีเปรียบเทียบกัน (SEBAL และ S-SEBI) และท้ายสุด นำไปใช้หาอัตราการระเหยเฉลี่ยรายวัน ผลการประเมินพบว่า อัตราการใช้น้ำสูงสุดของพืชในเขตชลประทานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้น้ำของพืชอ้างอิงที่หาจากวิธี FAO Penman-Monteith ส่วนอัตราการระเหยจริงของพืชในเขตชลประทานมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกับอัตราการใช้น้ำสูงสุด แต่พื้นที่นอกเขตชลประทานมีค่าต่ำกว่าอันเป็นผลมาจากความแตกต่างของค่าสัดส่วนการระเหยของพื้นที่ทั้งสอง ซึ่งค่าสัดส่วนการระเหยนี้สามารถใช้อธิบายสถานะของความชื้นในพื้นที่ได้กระบวนวิธีหาการใช้น้ำของพืชจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยหลักสมดุลพลังงานให้ผลในเกณฑ์น่าเชื่อถือได้ แต่ยังต้องการงานวิจัยต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเพื่อลดข้อจำกัดของกระบวนวิธีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาถึงแนวทางที่จะนำผลไปประยุกต์ในการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาเป็นเครื่องมือใช้งานจริงต่อไป This research investigates the remote-sensing method in estimating crop evapotranspiration (ET) from a large-irrigation scheme in the Central Plain of Thailand, during the dry season 2001-2002. Evaporation flux was estimated by the surface-energy-balance approach, and validated with the results from the FAO Penman-Monteith and the pan-evaporation methods. Surface albedo, vegetation index (NDVI) and surface temperature are fundamental data in assessing the energy-balance parameters, including the net radiation, the soil heat flux and the sensible heat flux. These parameters were next used for estimating the evaporative fraction (EF) from 2 comparative approaches: SEBAL and S-SEBI. Finally, the 24-h actual ET was retrieved. The results reveal that the maximum ET shows a good agreement in comparison with the reference-crop ET from the FAO Penman-Montieth method. The actual ET from the irrigated area presented also a similar tendency. While it was found the lower value in the non-irrigated area. This is due to the difference in the evaporative fraction between these areas. The evaporative fraction can besides imply their soil-moisture states. The surface-energy-balance algorithm presents reliable results in estimating ET from satellite image. However, further researches seem essential in order to improve the estimation precision and to attenuate the algorithm limitation, especially during the cloudy period. Moreover, it is interesting to continue exploring options in water-management applications, and developing a real practical tool.

บรรณานุกรม :
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย . (2552). การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย . 2552. "การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย . "การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย . การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยใช้การสำรวจระยะไกล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.