ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
นักวิจัย : สมศักดิ์ สุขวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=30163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาล ในการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการเกษตรที่ผ่านมา 2) เพื่อเลือกสาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ว่าสาขาใดมีความสำคัญและควรให้การส่งเสริม โดยวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของสาขาการผลิต ต่างๆ วิธีการศึกษา โดยนำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2533 และปี 2538 ที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ โดย หาผลการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และผลการเชื่อมโยงไปข้างหน้า ตามแนวความคิดของ Rasmussen และ Bulmer-Thomas ตามลำดับ และหาผลการเชื่อมโยงโดยรวม ที่รวมผลการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และผลการเชื่อมโยงไปข้างหน้าเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการเลือกสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญ จากการพิจารณาผลการเชื่อมโยงไปข้างหลังและผลการเชื่อมโยงไปข้างหน้าเพียงด้านใด ด้านหนึ่ง การศึกษาพบว่า สาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีผลการเชื่อม โยง โดยรวมสูงและควรให้การส่งเสริม 10 สาขาแรก ได้แก่ 1) สาขาการเพาะปลูกพืชเส้นใยอื่นๆ 2) สาขาข้างฟ่างและธัญพืชอื่นๆ 3) สาขาการทำไม้ซุง 4) สาขาผลิตภัณฑ์จากป่าและการล่าสัตว์ อื่นๆ 5) สาขาการผลิตน้ำมันสัตว์ ไขสัตว์ น้ำมันพืช 6) สาขาการผลิตอาหารสัตว์ 7) สาขาการเลี้ยง สุกร 8) สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ 9) สาขาการบดข้าวโพด 10) สาขาการบริการ ทางการเกษตร เมื่อนำผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐที่กำหนดสินค้าเกษตรหลัก จะพบว่าบางสาขาภาครัฐไม่ได้กำหนดเป็นสินค้าเกษตรหลัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทกิจการ ที่ภาครัฐให้การส่งเสริม จะมีความสอดคล้อง ครอบคลุมสาขาการผลิตที่มีความเชื่อมโยงสูง ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐสามารถที่จะนำไปพิจารณาเพื่อกำหนด เป็นยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรหลักที่ควรให้ความสนใจ

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ สุขวัฒน์ . (2544). การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ สุขวัฒน์ . 2544. "การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ สุขวัฒน์ . "การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สมศักดิ์ สุขวัฒน์ . การเลือกสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะห์โดย ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.