ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นักวิจัย : นฤชิต ดำปิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=30037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่พบบริเวณ ด้านหน้าของป่าชายเลนที่รับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งและพื้นที่ที่ไม่ได้รับ น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2542 ถึงเดือนสิงหาคม 2543 พื้นที่ศึกษาแบ่งเป็น 5 แนว แนวละ 3 สถานี มีสถานีทั้งหมด 15 สถานี โดยแบ่งเป็น พื้นที่ที่รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งจำนวน 4 แนว (12 สถานี) และเป็น พื้นที่ไม่ได้รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งจำนวน 1 แนว (3 สถานี) ผลการศึกษาพบว่า พบชนิดปลา 16 ครอบครัว 32 ชนิด, กุ้ง 3 ครอบครัว 6 ชนิด, ปู 3 ครอบครัว 15 ชนิด, หอย 10 ครอบครัว 15 ชนิด แพลงก์ตอนพืช 3 ดิวิชั่น 101 ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 9 ไฟลั่ม 41 ชนิด และสัตว์หน้าดิน 3 ไฟลั่ม 21 ชนิด และปริมาณปลา เฉลี่ยทั้งปี 10,188 ตัวต่อตารางกิโลเมตร, กุ้งเฉลี่ยทั้งปี 7,322 ตัวต่อตารางกิโลเมตร, ปูเฉลี่ยทั้งปี 8.6 ตัวต่อตารางเมตร, หอยเฉลี่ยทั้งปี 32.3 ตัวต่อตารางเมตร, แพลงก์ตอนเฉลี่ยทั้งปี 6,492 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร, และสัตว์หน้าดินเฉลี่ยทั้งปี 37.2 ตัวต่อตารางเมตร ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์น้ำไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p=0.05) ระหว่างพื้นที่รับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งกับพื้นที่ที่ไม่ได้รับ น้ำจากระบบบำบัดแบบบ่อผึ่ง

บรรณานุกรม :
นฤชิต ดำปิน . (2544). ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นฤชิต ดำปิน . 2544. "ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นฤชิต ดำปิน . "ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
นฤชิต ดำปิน . ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.