ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : นพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=30033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา : 1) ลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของ หมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะของหมอดิน อาสากับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวของ เกษตรกรภาคกลาง 3) ปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวภาคกลาง ในทัศนะ ของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หมอดินอาสา จำนวน 92 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 87 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS/FW สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (+,c)(2) และ t-test ที่ ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า: หมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่มีระยะ เวลาในการดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ปี เป็นชาย มีอายุมากกว่า 40 ปี และประมาณ 2 ใน 3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ในส่วนของความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวของเกษตรกร หมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นสอดคล้องกัน 5 ใน 8 เรื่อง ในส่วนของความพร้อม ความพึงพอใจและความต้องการ นั้นทั้ง 2 กลุ่มเห็นพ้องกันว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ ดินเปรี้ยว มีความต้องการใส่ปูนมาร์ลในพื้นที่ที่เหลือและพื้นที่ที่ครบกำหนดต้อง ใส่ใหม่ และต้องการความช่วยเหลือเรื่องปูนปาร์ลอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรบางส่วน มีความพร้อมร่วมออกค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 1 ใน 4 ในภาพรวมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินระดับปัญหาและอุปสรรคต่อการทำการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวภาคกลางสูงกว่า หมอดินอาสา ในขณะที่ทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงกันว่า ปุ๋ย/สารเคมีราคาแพง ราคาผลผลิต ไม่แน่นอนเป็นปัญหาและอุปสรรคในระดับมากที่สุด ในขณะที่โรคและแมลงศัตรูระบาด และ ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์ . (2544). การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์ . 2544. "การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์ . "การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
นพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์ . การศึกษาการใช้ปูนมาร์ลปรับปรุงดินเปรี้ยวและปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกรภาคกลาง ในทัศนะของหมอดินอาสาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.