ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัย : ไขแสง พุฒชูชื่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=29931
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ สื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ประชากร คือ วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 - 2542 จำนวน 65 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ปีที่มีการจัดทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด คือ พ.ศ. 2540 จำนวน 10 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 15.4 ประเภทของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการศึกษามากที่สุด คือ หนังสือ จำนวน 57 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 87.7 การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษามากที่สุด คือ การใช้สื่อเสริมในการเรียนรู้และ เพิ่มพูนประสบการณ์ จำนวน 48 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 73.3 ชนิดของวิทยานิพนธ์ตามการ จัดประเภทของงานวิจัยที่แบ่งตามลักษณะวิธีวิจัยมากที่สุด คือ การวิจัยเชิงทดลอง จำนวน 51 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 78.5 แบ่งตามลักษณะของข้อมูลการวิจัยมากที่สุด คือ การวิจัยเชิง ปริมาณ จำนวน 64 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 98.5 การนำไปใช้กับการศึกษาแบ่งตามระบบการศึกษา มากที่สุด คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน จำนวน 48 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 73.8 และการ นำไปใช้กับการศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษามากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 32 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 49.2

บรรณานุกรม :
ไขแสง พุฒชูชื่น . (2544). การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไขแสง พุฒชูชื่น . 2544. "การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไขแสง พุฒชูชื่น . "การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ไขแสง พุฒชูชื่น . การวิเคราะห์เนื้อหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.