ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=29607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อ ความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา (การฝึกและการจัดการ) วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล และ โปรแกรมการฝึกด้วยน้ำหนักที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 ท่าน ทดสอบความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลก่อนการฝึก แบ่งกลุ่ม ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน โดยกลุ่มที่ 1 ฝึกยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล วันละ 1 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มที่ 2 ฝึกยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล วันละ 1 ชั่วโมงและฝึก ด้วยน้ำหนัก 40 นาที ใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ทดสอบความแม่นยำในการยิง ประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ วัดซ้ำ และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1) ความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล หลังการฝึก 8 สัปดาห์ของทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2) ความแม่นยำในการ ยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มทดลองที่ 2 มีการพัฒนา สูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช . (2544). ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช . 2544. "ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช . "ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชัยวัฒน์ โคสุวรรณเวช . ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.