ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ
นักวิจัย : ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519-
คำค้น : การพิมพ์ , อุตสาหกรรมการพิมพ์ , การควบคุมความสูญเปล่า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312268 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

อุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือโดยส่วนใหญ่มีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดภายในประเทศ ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่อการส่งออกต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพการพิมพ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงได้นำเอาเทคนิคของการควบคุมคุณภาพและการศึกษาการทำงานมาทำการวิเคราะห์และหาวิธีในการลดและป้องกันการเกิดความสูญเสีย จากการวิเคราะห์ปัญหาของโรงพิมพ์ที่เป็นกรณีศึกษา พบว่ามีความสูญเสียที่สำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ์ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ ความสูญเสียจากการปรู๊ฟ การสกัม และการเสียระหว่างพิมพ์ มีสาเหตุมาจากวิธีการทำงาน และความผิดพลาดของช่างพิมพ์ ตลอดจนการไม่สามารถใช้ทรัพยากรการผลิตของโรงพิมพ์ อันประกอบด้วย กำลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งเน้นที่การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งสามชนิดดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ปัญหาแยกตามทรัพยากรการผลิต และกำจัดสาเหตุของความสูญเสียเหล่านั้น และใช้ค่าร้อยละของความสูญเสียเทียบกับจำนวนสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ เพื่อประเมินค่าความสูญเสีย จากการปรับปรุงดำเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย เปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง พบว่าความสูญเสียจากการปรู๊ฟเทียบกับจำนวนผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.058 เหลือร้อยละ 0.012 หรือปรับปรุงได้คิดเป็นร้อยละ 79 ความสูญเสียจากการสกัมเทียบกับจำนวนผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.056 เหลือร้อยละ 0.017 หรือปรับปรุงได้คิดเป็นร้อยละ 69 ความสูญเสียจากการเสียระหว่างพิมพ์เทียบกับจำนวนผลผลิตลดลงจากร้อยละ 0.014 เหลือร้อยละ 0.006 หรือปรับปรุงได้คิดเป็นร้อยละ 54 และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียทั้งสามชนิดลดลงคิดเป็นร้อยละ 60

บรรณานุกรม :
ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519- . (2544). การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519- . 2544. "การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519- . "การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519- . การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.