ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก
นักวิจัย : ปราโมทย์ ซินเอา, 2517-
คำค้น : ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์) , การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญชัย อุกฤษฎชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308872 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เสนอวิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาด ด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก (UBTMA) และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวิธีการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดในเชิงปฏิบัติ วิธีที่นำเสนอนี้เป็นแนวคิดใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์แบบขอบเขตบนร่วมด้วย ข้อสมมติการวิบัติแบบเลื่อนและตั้งปัญหาเสถียรภาพทางคณิตศาสตร์ ในรูปมาตรฐานของ Linear Programming ผลการวิเคราะห์ให้ช่วงค่าสัดส่วนปลอดภัย (FS) โดยที่ค่าขอบเขตล่างและบนของ FS สามารถหาได้โดยวิเคราะห์ปัญหาที่กำหนดกำลังของดินเป็นศูนย์ และเต็มกำลังในส่วนสัมผัสแนวดิ่งของชิ้นดินย่อยตามลำดับ ดังนั้น วิธี UBTMA สามารถตรวจสอบความแม่นยำของผลเฉลยด้วยตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ ผลจากกรณีศึกษาแสดงว่า การคาดคำนวณของวิธี UBTMA สอดคล้องกันเป็นอย่างมาก กับการคำนวณด้วยวิธีเชิงตัวเลขชั้นสูงและวิธีวิเคราะห์อื่นๆ ดังนั้น จึงได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องของระบบการคำนวณ ผลการศึกษาอื่นๆ ที่สำคัญคือ วิเคราะห์ด้วยวิธี Limit Equilibrium โดยใช้วิธี Spencer และ Morgenstern & Price สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี UBTMA ผลการศึกษาการประยุกต์วิธี UBTMA กับกรณีศึกษาที่เกิดการวิบัติขึ้นจริงในหลายกรณีแสดงว่า สามารถวิเคราะห์ปัญหาความลาดได้ถูกต้อง และคาดคะเนความไม่มีเสถียรภาพและการวิบัติของความลาดดังกล่าว ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ยืนยันต่อประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้วิธี UBTMA ในทางปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพนี้มีประสิทธิภาพกว่าวิธี Limit Equilibrium ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ทฤษฎีพื้นฐานรองรับสนับสนุน 2) คำนวณได้แม่นยำกว่า และ 3) ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหามากกว่า

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ ซินเอา, 2517- . (2544). การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ ซินเอา, 2517- . 2544. "การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราโมทย์ ซินเอา, 2517- . "การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปราโมทย์ ซินเอา, 2517- . การวิเคราะห์เสถียรภาพของความลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อน โดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.