ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข
นักวิจัย : สุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520-
คำค้น : การระบายอากาศ , ไฟไนต์วอลุม , การไหลของอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อศิ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312985 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของขนาดช่องเปิดด้านท้ายห้องต่อรูปแบบการไหลแบบราบเรียบภายในห้องระบายอากาศ ใน 2 มิติ ที่เรย์โนลด์นัมเบอร์ 1, 10 และ 100 ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สำหรับห้องที่ใช้ในการศึกษามีขนาดสูง 50 ซ.ม. และยาว 100 ซ.ม. มีช่องทางอากาศเข้าสูง 4 ซ.ม. อยู่บนผนังข้างหนึ่งใต้เพดาน และมีช่องระบายอากาศออกที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้อยู่บนผนังฝั่งตรงข้ามเหนือพื้นห้อง ในการคำนวณใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุ่มร่วมกับการวางกริดแบบ Staggered แล้วคำนวณตามขั้นตอนการคำนวณแบบ SIMPLE ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า (1) ในกรณีเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่ำ (Re = 1 และ 10) การเปลี่ยนแปลงเรย์โนลด์นัมเบอร์จะมีผลกระทบต่อรูปแบบการไหลภายในห้องเฉพาะในบริเวณครึ่งห้องทาง Upstream และการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องเปิดด้านท้ายจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการไหลภายในห้องเฉพาะในบริเวณครึ่งห้องทาง Downstream (2) ในกรณีเรย์โนลด์นัมเบอร์สูง (Re = 100) รูปแบบการไหลที่คำนวณได้จะแตกต่างจากการไหลที่ Re = 1 และ 10 อย่างมาก โดยทั้งเรย์โนลด์นัมเบอร์และขนาดของช่องเปิดด้านท้ายจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการไหลทั่วทั้งห้อง ซึ่งรูปแบบการไหลจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดช่องเปิดด้านท้ายเฉพาะในช่วงที่เปิดเต็มที่ (100%) จนถึงเปิดประมาณ 40% แต่เมื่อช่องเปิดด้านท้ายมีขนาดน้อยกว่า 40% รูปแบบการไหลแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดช่องเปิด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการคำนวณร่วมกับผลจากงานวิจัยของ Stitsuwongkul (200) และ Stitsuwongkul and Bunyajitradulya (2000) พบว่า คุณลักษณะการไหลภายในห้องจะขึ้นกับขนาดของช่องเปิดด้านท้ายในช่วงที่ผนังท้ายห้องปิดลงมาไม่เกิดคุณลักษณะความสูงช่องปิด triangle C แล้ว คุณลักษณะของการไหลภายในห้องแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดของผนังท้ายห้องที่ปิดลงมา จากการวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่า คุณลักษณะความสูง triangle C คือความสูงของผนังท้ายห้องที่ทำให้ Wall jet เปลี่ยนทิศพุ่งลงสู่พื้นห้องแล้วทำให้เกิดจุด Reattachment ขึ้นภายในห้อง ซึ่งในช่วงที่ผนังท้ายห้องปิดลงมาน้อยกว่า triangle C จะมีกาอาศจากภายนอกห้องถูกดึงเข้ามาภายในห้อง แต่เมื่อผนังท้ายห้องปิดลงมามากกว่า triangle C แล้วจะไม่เกิดการดึงอากาศจากภายนอกห้องเข้ามาภายในห้อง

บรรณานุกรม :
สุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520- . (2544). ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520- . 2544. "ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520- . "ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520- . ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.