ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน
นักวิจัย : เจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516-
คำค้น : มาตราส่วน , แผนที่ , การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรเจิด พละการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314732 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีคำสั่งย่อ/ขยาย ซึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนของแผนที่ได้ง่าย แต่ข้อมูลที่ได้ยังไม่ถูกต้องตามหลักการทำแผนที่ การเจนเนอราลไลซ์เซชั่น (Generalization) เป็นขบวนการจัดการกับรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลบนแผนที่ เมื่อพิจารณาการย่อมาตราส่วนแผนที่จากแผนที่มาตราส่วนใหญ่เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่จะแสดงบนแผนที่มาตราส่วนกลางและมาตราส่วนเล็ก และรวมถึงการลดรายละเอียดของวัตถุบนแผนที่เมื่อวัตถุนั้นมีรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะแสดง การวิจัยนี้ได้นำวิธีการเจนเนอราลไลซ์มาใช้บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยได้นำแนวความคิดของ NICKERSON & FREEMAN ที่ได้เสนอขั้นตอนการเจนเนอราลไลซ์ไว้ 3 กระบวนการ คือกระบวนการคัดเลือกข้อมูล กระบวนการปรับแต่งให้เหมาะสม และกระบวนการตรวจสอบการทับซ้อน เพื่อให้สามารถใช้แผนที่ได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนที่นั้น การวิจัยครั้งนี้จะเจนเนอราลไลซ์แผนที่จาก แผนที่มาตราส่วน 1:6,000เพื่อสร้างแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 1:20,000 1:50,000 และ 1:250,000 โดยมีทฤษฎีและฐานข้อกำหนดที่จัดสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์แผนที่ภูมิประเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้จัดทำโปรแกรมประยุกต์ช่วยในการเจนเนอราลไลซ์แผนที่ โดยการประเมินผลใช้วิธีเปรียบเทียบรูปแผนที่ที่ได้จากโปรแกรมประยุกต์กับแผนที่ 1:10,000 1:20,000 1:50,000 และ 1:250,000 ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การความร่วมระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ กรมแผนที่ทหาร (RTSD) พบว่าผลที่ได้มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งการวิจัยนี้ยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานเจนเนอราลไลซ์ บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
เจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516- . (2544). การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516- . 2544. "การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516- . "การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
เจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516- . การวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.