ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน
นักวิจัย : วราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2522-
คำค้น : หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ , ความพอใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745321435 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของข่าวออนไลน์ ซึ่งได้แก่ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบเป็นลำดับ (linear form) และไม่เป็นลำดับ (non-linear form) ส่งผลต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่านอย่างไร การวิจัยนี้ประกอบด้วยการทดลอง 2 ครั้ง คือ การทดลองครั้งแรก ให้ผู้ร่วมทดลองอ่านข่าวออนไลน์ประเภทข่าวหนัก (hard news) และข่าวเบา (soft news) ซึ่งนำเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน คือ นำเสนอเนื้อหาแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับ มีผู้ร่วมทดลอง 120 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 30 คน โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมทดลองเลือกอ่านข่าวจากประเภทข่าวที่ตนเองสนใจก่อน แล้วจึงเลือกอ่านข่าวความสนใจของตนเองคนละ 2 ข่าว ส่วนการทดลองครั้งที่ 2 จัดให้ผู้ร่วมทดลองที่มีวัยต่างกัน คือ วัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 18 ปี) และวัยผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป) อ่านข่าวออนไลน์ซึ่งนำเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบที่ต่างกัน คือ นำเสนอเนื้อหาแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับ มีผู้ร่วมทดลอง 60 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 15 คน และกำหนดให้ผู้เข้าร่วมทดลองเลือกอ่านข่าวออนไลน์ตามความสนใจของตนเองคนละ 2 ข่าวโดยไม่จำกัดประเภทข่าว ในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง เมื่อผู้เข้าร่วมทดลองอ่านข่าวออนไลน์เสร็จ ให้ผู้ร่วมทดลองทำแบบทดสอบความเข้าใจ ความจำและแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและความพึงพอใจการอ่านข่าวออนไลน์ ผลการทดลองพบว่า 1. รูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ผู้อ่านข่าวมีความเข้าใจเนื้อหาข่าวแตกต่างกันขณะเดียวกันม่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับประเภทข่าว และระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับวัยของผู้อ่าน 2. รูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้อ่านข่าวระลึกเนื้อหาข่าวได้แตกต่างกันในการทดลองครั้งที่ 1 ขณะเดียวกันไม่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับประเภทข่าว และไม่พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับวัยของผู้อ่าน 3. รูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้อ่านข่าวมีความพึงพอใจการนำเสนอเนื้อหาข่าวแตกต่างกัน ดังนี้คือ ในการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า ผู้อ่านข่าวออนไลน์พึงพอใจการนำเสนอเนื้อหาข่าวโดยรวมของเว็บไซต์ข่าวออนไลน์แบบไม่เป็นลำดับมากกว่าข่าวออนไลน์แบบเป็นลำดับ นอกจากนั้นพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับประเภทข่าวซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจการควบคุมการเดินทางบนเว็บไซต์ของผู้อ่าน ขณะที่ในการทดลองครั้งที่ 2 พบว่า ผู้อ่านที่มีวัยแตกต่างกันจะพึงพอใจการจัดวางเนื้อหาประเภทตัวอักษรและการนำเสนอเนื้อหาประกอบข่าวอื่น ๆ ในข่าวออนไลน์แบบไม่เป็นลำดับมากกว่าข่าวออนไลน์แบบเป็นลำดับ และพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอข่าวออนไลน์กับการหลงทางขณะอ่านข่าวของผู้อ่านที่มีวัยแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2522- . (2547). ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2522- . 2547. "ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2522- . "ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2522- . ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.