ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย
นักวิจัย : ภาวดี ทิพยรักษ์, 2523-
คำค้น : ตัวละครและลักษณะนิสัยในภาพยนตร์ , นักข่าวโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาพร โพธิ์แก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741737882 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพบนฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างตัวบทจากภาพยนตร์สู่ความเป็นจริง โดยอนุมานว่า ภาพอาชีพที่นำเสนอในภาพยนตร์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในระดับหนึ่ง การศึกษาจากภาพยนตร์จึงน่าจะสะท้อนภาพอาชีพและการปฏิบัติงานของนักข่าวโทรทัศน์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพการทำงานจริงได้ วัตถุประสงค์สำคัญของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการทำงานระหว่างอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์กับที่ปรากฏอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์จากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 4 เรื่อง ได้แก่ Hero, Natural Born Killers, Mad City และ The Insider โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นแนวทางในการตั้งคำถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกถึงประสบการณ์การทำงานจริงของนักข่าวโทรทัศน์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ปรากฎการณ์ทำงานของนักข่าวโทรทัศน์ไทยมีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ปรากฎในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเพียงแต่มีระดับความรุนแรงของปัญหาน้อยกว่าที่ปรากฎในภาพยนตร์ ซึ่งความคล้ายคลึงดังกล่าวสรุปได้ 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1. วงการข่าวโทรทัศน์กลายเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนและการแข่งขันสูง ส่งผลให้ กระบวนการทำงานและแนวคิดของนักข่าวปรับสู่รูปแบบธุรกิจการค้าไปด้วย นอกจากนี้พบว่าการควบคุมสื่อเป็นการควบคุมทางอ้อมผ่านระบบธุรกิจมาขึ้น อีกทั้งนักข่าวไทยมักจะใช้การเซ็นเซอร์ของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยที่นักข่าวไม่ค่อยตระหนักถึงการแทรกแซง 2. การเสนอข่าวโทรทัศน์หลายกรณี มีลักษณะการประกอบสร้างความหมายและใกล้เคียงกับเรื่องราวที่นำเสนอในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 3.ภายใต้ระบบธุรกิจข่าวสาร การทำหน้าที่ของนักข่าวโทรทัศน์ที่ปรากฎในภาพยนตร์และสภาพการทำงานจริงของนักข่าวโทรทัศน์ไทยต่างก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางจริยธรรมหลากหลายแง่มุม และประเด็นเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นคำถามใหญ่ของการทำหน้าที่นักข่าวโทรทัศน์และสื่อมวลชน นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวโทรทัศน์ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบธุรกิจ ก่อให้เกิดคำถามที่นำไปสู่ข้อถกเถียงขึ้นในวงการสื่อมวลชนในปัจจุบัน คือ อุดมการณ์อาชีพนักข่าวเป็นเรื่องของ "อาชีพ" หรือ "วิชาชีพ"

บรรณานุกรม :
ภาวดี ทิพยรักษ์, 2523- . (2547). ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวดี ทิพยรักษ์, 2523- . 2547. "ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวดี ทิพยรักษ์, 2523- . "ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ภาวดี ทิพยรักษ์, 2523- . ภาพอาชีพนักข่าวโทรทัศน์ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดกับที่ปรากฎอยู่ตามประสบการณ์นักข่าวโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.