ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ
นักวิจัย : เฉลิมพล จันทร์ขจร
คำค้น : ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ , ความคิดสร้างสรรค์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตยา โตควณิชย์ , วรวัฒน์ จินตกานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763476 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 1) การใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์ 2) วิธีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และ 3) จุดจูงใจ โดยศึกษาภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการประเภทที่ 1 บริการเกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้ มุ่งไปยังร่างกายคน ธุรกิจบริการประเภทที่ 2 บริการเกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้ มุ่งไปยังสิ่งของ ธุรกิจบริการประเภทที่ 3 บริการเกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มุ่งไปยังจิตใจคน และธุรกิจบริการประเภทที่ 4 บริการเกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มุ่งไปยังทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ที่ออกอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2545 -ตุลาคม 2546 จำนวน 384 ชิ้น ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ธุรกิจบริการประเภทที่ 1 นิยมใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย ธุรกิจบริการประเภทที่ 2 นิยมใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ธุรกิจบริการประเภทที่ 3 นิยมใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย กลยุทธ์แบบทั่วไปและกลยุทธ์การเร้าอารมณ์ ขณะที่ธุรกิจบริการประเภทที่ 4 นิยมใช้กลยุทธ์การเร้าอารมณ์มากที่สุด 2) วิธีการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา พบว่าธุรกิจบริการประเภทที่ 1 นิยมการนำเสนอที่ตัวสินค้า ธุรกิจบริการประเภทที่ 2 นิยมวิธีการนำเสนอแบบเสี้ยวหนึ่งของชีวิต และการนำเสนอที่ตัวสินค้า ธุรกิจบริการประเภทที่ 3 นิยมใช้การนำเสนอที่ตัวสินค้า และการนำเสนอเชิงสารคดี ธุรกิจบริการประเภทที่ 4 นิยมใช้การนำเสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้สินค้า และเสี้ยวหนึ่งของชีวิต 3) จุดจูงใจในงานโฆษณาพบว่าธุรกิจบริการประเภทที่ 1 นิยมใช้จุดจูงใจด้านคุณลักษณะ และจุดจูงใจด้านประสาทสัมผัส ธุรกิจบริการประเภทที่ 2 นิยมใช้จุดจูงใจด้านราคาหรือความคุ้มค่า ธุรกิจบริการประเภทที่ 3 นิยมใช้จุดจูงใจด้านราคาหรือความคุ้มค่า และจุดจูงใจด้านประสาทสัมผัสในจำนวนที่เท่ากัน ธุรกิจบริการประเภทที่ 4 นิยมใช้จุดจูงใจด้านความรัก

บรรณานุกรม :
เฉลิมพล จันทร์ขจร . (2547). การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล จันทร์ขจร . 2547. "การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล จันทร์ขจร . "การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เฉลิมพล จันทร์ขจร . การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.