ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ
นักวิจัย : วัลลภ เจียรสถิตย์, 2521-
คำค้น : รายการวิทยุ , วิทยุกับดนตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โอฬาร วงศ์บ้านดู่ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745321397 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการระลึก ประเภท ชื่อ และเนื้อหาของรายการ ระหว่างการใช้ดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคย และที่ไม่คุ้นเคย ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาในลักษณะ Pilot Study โดยใช้วิธีศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study) แบบ Post Test Only มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 18-22 ปี รวม 50 คน มีตัวแปรอิสระคือ รายการที่ใช้เพลงประจำรายการที่คุ้นเคย และรายการที่ใช้เพลงประจำรายการที่ไม่คุ้นเคย ตัวแปรตามคือประสิทธิผลในการระลึกรายการของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าสัดส่วนที่ได้จากการทดลอง (Chi-square) ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนของการระลึกได้ในกลุ่มที่ได้ฟังรายการที่มีเพลงประจำรายการเป็นที่คุ้นเคยมากกว่า กลุ่มที่ได้ฟังรายการที่มีเพลงประจำรายการไม่เป็นที่คุ้นเคย แต่มากกว่าในอัตราที่ต่ำ ซึ่งในทางสถิติไม่ถือว่ามีนัยสำคัญ (มีค่านัยสำคัญ เกิด 0.05 ตามที่ได้กำหนดไว้) ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวโดยสรุปคือ รายการที่ใช้ดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคย ไม่สามารถทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการระลึกถึง ประเภท ชื่อ และเนื้อหา ของรายการได้มากกว่ารายการที่ใช้ดนตรีประจำรายการที่ไม่คุ้นเคย ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยจำที่ดีว่าดนตรีที่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นจากการที่ กลุ่มตัวอย่างเคยได้ฟังดนตรีที่คุ้นเคยมาหลายครั้งจากหลายรายการ รวมไปถึงอาจจะเคยได้ยินจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการวิทยุอีก (ซึ่งเป็นเหตุทำให้รู้สึกคุ้นเคย) จึงทำให้สับสนและไม่สามารถระบุได้ว่าดนตรีดังกล่าวเป็นดนตรีประจำรายการใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "Interference Effect" ที่ได้สันนิษฐานว่า ความคล้ายคลึงกันของสารที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนความจำของผู้รับสาร โดยยับยั้งการระลึกได้

บรรณานุกรม :
วัลลภ เจียรสถิตย์, 2521- . (2547). ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ เจียรสถิตย์, 2521- . 2547. "ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ เจียรสถิตย์, 2521- . "ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วัลลภ เจียรสถิตย์, 2521- . ผลของดนตรีประจำรายการที่คุ้นเคยที่มีต่อการระลึกถึงรายการวิทยุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.