ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บารนี อุปลา, 2523-
คำค้น : กฎหมาย , รายการโทรทัศน์ , การแสวงหาสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312843 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ ของประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การแสวงหาข่าวสาร ความรู้และการใช้ประโยชน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจากรายการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้มีจำนวน 415 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การแสวงหาข่าวสารอยู่ในระดับสูง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในระดับปานกลาง และมีการใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1. ลักษณะทางประชากรทางด้านระดับการศึกษา และรายได้มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาข่าวสารจากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ 2. ลักษณะทางประชากรทางด้านอาชีพ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ 3. ลักษณะทางประชากรทางด้านเพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา ไม่มีความส้มพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ 4. การแสวงหาข่าวสารจากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5. การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
บารนี อุปลา, 2523- . (2547). การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บารนี อุปลา, 2523- . 2547. "การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บารนี อุปลา, 2523- . "การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
บารนี อุปลา, 2523- . การแสวงหาข่าวสาร ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากรายการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายทางโทรทัศน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.