ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
นักวิจัย : ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524-
คำค้น : สุขภาพ , หนังสือพิมพ์--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761082 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของเนื้อหา ปริมาณของเนื้อหา แหล่งข้อมูล รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ และบทบาทในการเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน ตลอดจนศึกษาปัจจัยในการเลือกประเด็นเพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพและการเลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพของบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวสาธารณสุขของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวสด มติชนและไทยรัฐ โดยเนื้อหาสุขภาพที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับนำเสนอมากที่สุดคือ พฤติกรรมการป้องกันโรคในภาวะเสี่ยงต่อโรค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากที่สุด หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เสนอเรื่องเพศสัมพันธ์มากที่สุด ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมติชนเสนอพฤติกรรมการป้องกันโรคในภาวะเสี่ยงต่อโรคมากที่สุด นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพในรูปแบบของข่าวมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบคอลัมน์ประจำและบทความ ตามลำดับ แหล่งข้อมูลที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับใช้มากที่สุดคือ แหล่งจากกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รองลงมาคือบุคคลไม่ระบุสังกัดและโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตามลำดับ 2) หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับมีบทบาทเป็นแหล่งแจ้งข่าวและให้ความรู้มากที่สุดในการนำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ และมีบทบาทเป็นผู้ให้ความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือสนับสนุนน้อยที่สุด 3) หัวหน้าข่าวสาธารณสุขมีปัจจัย 3 ปัจจัยในการเลือกประเด็นสำหรับนำเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพลงหนังสือพิมพ์ ได้แก่ 1 ความรู้ นวัตกรรมใหม่ด้านสุขภาพ 2 ความน่าสนใจของเนื้อหา 3 สภาพแวดล้อมช่วงเวลาหนึ่งที่มีผลต่อเรื่องสุขภาพ 4) การเลือกใช้แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพของหนังสือพิมพ์มี 2 วิธี คือ 1. เลือกแหล่งที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 2. เลือกแหล่งที่มีข้อมูลให้

บรรณานุกรม :
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524- . (2547). การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524- . 2547. "การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524- . "การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธนวรรณ กัมมารเจษฎากุล, 2524- . การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาพในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.