ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย
นักวิจัย : จินตนาภา โสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28794
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัย และนักวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารหน่วยงานวิจัย 275 ราย นักวิจัย 311 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้ง 13 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 160 รายการปัญหา ในทำนองเดียวกัน คือ มีความเห็นว่าแต่ละรายการปัญหา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในระดับมาก รองลงมาคือระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ส่วนลำดับ ความสำคัญของปัญหานั้น พบว่าปัญหาที่มีความสำคัญใน 5 ลำดับแรก คือ ปัญหาด้านนโยบายและ แผนการวิจัยและพัฒนา ปัญหาด้านนักวิจัย/บุคลากรการวิจัยและพัฒนา ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและ ทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ปัญหาด้านการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ และ ปัญหาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

บรรณานุกรม :
จินตนาภา โสภณ . (2541). ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนาภา โสภณ . 2541. "ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนาภา โสภณ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
จินตนาภา โสภณ . ความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่มีต่อปัญหาระบบการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.