ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข
นักวิจัย : บัวบาน ยะนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือ 2) ระดับความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีภาคเหนือ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีภาคเหนือ กลุ่มประชากรเป็นอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีภาคเหนือ จำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถานภาพ ส่วนตัว แบบวัดระดับความต้องการ และแบบวัดระดับความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคเหนือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ มี ความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความรักและความ เป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการในขั้นอื่นๆ อยู่ ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตาม แนวคิดของมาสโลว์ในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 5 มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนความต้องการขั้นอื่นๆ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพียงบางด้านอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
บัวบาน ยะนา . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัวบาน ยะนา . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัวบาน ยะนา . "ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
บัวบาน ยะนา . ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.