ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : ศยามล เอกะกุลานันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28721
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการ รับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการของผู้นำระดับต้นใน โรงงานอุตสาหกรรม 2) ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความ สามารถของตนเองในการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงาน อุตสาหกรรมตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านการจัดการ และ ระดับความวิตกกังวล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการ ของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา คือ ผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึ่ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 136 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน ได้ผลการวิจัยดังนี้ 1) ผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรู้ความ สามารถของตนเองในการจัดการอยู่ในระดับสูง 2) ผู้นำระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านการจัดการต่างกัน มีการรับรู้ความ สามารถของตนเองในการจัดการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ 3) ผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความวิตก กังวลต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r=.5695)

บรรณานุกรม :
ศยามล เอกะกุลานันต์ . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศยามล เอกะกุลานันต์ . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศยามล เอกะกุลานันต์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ศยามล เอกะกุลานันต์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ กับพฤติกรรมการจัดการของผู้นำระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.