ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด
นักวิจัย : ปัณฑารีย์ โชรัมย์, 2524-
คำค้น : กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์) , การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310417 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บบอร์ด การรับรู้ความหมายและประสิทธิภาพของเวบบอร์ด รวมทั้งพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดของผู้ใช้ โดยพิจารณาตามแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นประชาธิปไตย วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเว็บบอร์ดของผู้ใช้คือ การใช้เพื่อแสวงหาข้อมูล รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสาร และการใช้เพื่อผ่อนคลาย โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้เว็บบอร์ดเพื่อวัตถุประสงค์ใช้สอยต่างๆ น้อยที่สุด ด้านการรับรู้ต่อเว็บบอร์ดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการนิยามเว็บบอร์ดว่าเป็นพื้นที่สื่อสารการแสดงออกตามที่ต้องการสูงที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสาร ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อเว็บบอร์ดในลักษณะของสื่อใหม่ การรับรู้ในด้านต่อๆ มาเป็นการรับรู้ต่อความหมายของเว็บบอร์ดในการเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ในขณะที่การรับรู้ต่อเว็บบอร์ดในอันดับท้ายๆ เป็นการรับรู้ความหมายของเว็บบอร์ดที่เกิดจากปัญหาผู้ใช้ คือ การรับรู้ต่อความหมายของเว็บบอร์ดในการเป็นพื้นที่มั่วสุม นินทา วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น สร้างความขัดแย้ง สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของเว็บบอร์ดในการช่วยจรรโลงสังคมประชาธิปไตยนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อประสิทธิภาพของสื่อเว็บบอร์ดว่ามีศักยภาพเพียงพอ ส่วนข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ด กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีประสิทธิภาพมากแต่ไม่ถึงขั้นการนำปใช้ช่วยส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย และรับรู้ต่อปัญหาด้านผู้ใช้ว่าอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เว็บบอร์ดไม่สามารถพัฒนาสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่ ส่วนพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ด พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ประเมินพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดของตนในด้านบวกซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารอย่างเป็นประชาธิปไตย ในการทดสอบสมมติฐาน 3 ประการ พบว่า ประการแรกวัตถุประสงค์การใช้เว็บบอร์ดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อเว็บบอร์ด โดยผู้ที่ใช้เว็บบอร์ดมีการรับรู้ต่อเว็บบอร์ดตามวัตถุประสงค์การใช้ของตน ประการที่สอง วัตถุประสงค์การใช้เว็บบอร์ดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเป็นประชาธิปไตย โดยผู้ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เว็บบอร์ดเพื่อแสวงหาข้อมูลและเพื่อการสื่อสารมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในทางบวก ส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผ่อนคลายมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในทางลบ และประการสุดท้าย การรับรู้ต่อเว็บบอร์ดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเป็นประชาธิปไตย โดยหากผู้ใช้รับรู้ต่อเว็บบอร์ดในทางบวกจะมีพฤติกรรมการสื่อสารในทางบวก ส่วนผู้ที่รับรู้ต่อเว็บบอร์กในทางลบจะมีพฤติกรรมการใช้เว็บบอร์ดในทางลบ

บรรณานุกรม :
ปัณฑารีย์ โชรัมย์, 2524- . (2547). คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณฑารีย์ โชรัมย์, 2524- . 2547. "คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณฑารีย์ โชรัมย์, 2524- . "คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปัณฑารีย์ โชรัมย์, 2524- . คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.