ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส
นักวิจัย : จิธิวดี วิไลลอย, 2524-
คำค้น : การเล่าเรื่อง , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319481 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของผู้สร้างภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส ที่ออกอากาศรวมทังหมด 202 ตอน และได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์อีก 1 ครั้ง ซึ่งรวมระยะเวลาในการออกอากาศทั่งหมดเป็นเวลา 9 ปี ทั้งนี้เพื่อศึกษาการใช้แนวคิดนิยายวิทยาศาสตร์ และวิธีการเล่าเรื่องที่ก่อให้เกิดประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่อง และศึกษาสุนทรียรสที่ผู้ชมได้รับจากภาพยนตร์ชุดนี้ ซึ่งแบ่งผู้ชมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ นักวิจารณ์, นักเขียนรับเชิญในนิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตร์, นักแปลบทภาพยนตร์ และผู้ที่ทำงานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์ / ภาพยนตร์ จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้ชมทั่วไป ที่อายุ 20-60 ปี ทุกเพศ จำนวน 40 คน โดยการส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. ผู้สร้างภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส คือ คริสคาร์เตอร์ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ชุดมาจากผลงานสารคดี ภาพยนตร์ และภาพยนตร์ชุดแนวสืบสวนสอบสวนที่เคยได้ชมและชื่นชอบ รวมถึงความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและมนุษย์ต่างดาว ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจ และถูกเสนอข่าวทางสื่อต่างๆเป็นประจำ 2. ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ชุดอิเอ็กซ์ไฟล์ส มีแก่นเรื่องคือความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลซึ่งเล่าเรื่องผ่านตัวละครสองตัวที่มีความคิดแตกต่างกัน โดยใช้วิธีการผสมแนวเรื่อง เพื่อทำให้แนวเรื่องหลักที่มุ่งเน้นผลทางวิทยาศาสตร์ มีความหลากหลายและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงมีการใช้แนวคิดนิยายวิทยาศาสตร์มาอธิบายโครงเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดและเรื่องเหนือธรรมชาติในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซไฟล์สด้วย 3. เหตุผลในการชมและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์สที่ผู้ชม 2 กลุ่มได้รับ เกิดจากรสของความลึกลับในภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดผ่านโครงเรื่องการสมคบคิดเบื้องหลังอำนาจรัฐ โดยผ่านการสืบสวนของสองนักสืบชาย หญิงที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่รสรักที่สอดแทรกอยู่ในความลึกลับ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์สที่โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดเป็นสุนทรียรสที่เกิดขึ้นกับผู้ชมภาพยนตร์ชุดนี้

บรรณานุกรม :
จิธิวดี วิไลลอย, 2524- . (2547). ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิธิวดี วิไลลอย, 2524- . 2547. "ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิธิวดี วิไลลอย, 2524- . "ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
จิธิวดี วิไลลอย, 2524- . ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.