ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี
นักวิจัย : อมลิน ศิริสวัสดิ์, 2522-
คำค้น : บุคลิกภาพในเด็ก , พัฒนาการของเด็ก , การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด , ภาษาท่าทาง , การพูดในชุมนุมชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769253 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดเชิงอวัจนะของเด็กในการพูดต่อหน้าชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ฟังเพื่อประเมินการพูดต่อหน้าชุมชนของกลุ่มตัวอย่างเด็กไทยอายุ 6-12 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 156 คน ซึ่งลักษณะต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินการสื่อสารเชิงอวัจนะมี 7 ลักษณะ คือ รูปร่างหน้าตาการแต่งกาย การแสดงสีหน้า การประสานสายตา ลักษณะท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้มือประกอบการพูด ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะการสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี ด้านรูปร่างหน้าตา การแต่งกาย การแสดงสีหน้า อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการประสานสายตา ลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกาย อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และการใช้มือประกอบการพูดอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง 2. ปัญหาที่พบมากที่สุดคือเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการแสดงออก 3. แนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงอวัจนะภาษาในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความมั่นใจในตนเอง และมีความต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
อมลิน ศิริสวัสดิ์, 2522- . (2547). การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมลิน ศิริสวัสดิ์, 2522- . 2547. "การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมลิน ศิริสวัสดิ์, 2522- . "การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อมลิน ศิริสวัสดิ์, 2522- . การสื่อสารเชิงอวัจนะในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.