ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว
นักวิจัย : ปัทมา ศิริธัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ Pyricularia grisea เป็นสาเหตุหลักที่เข้าทำลายพันธุ์ข้าว ให้สูญเสียความต้านทานต่อโรคไหม้ จากเชื้อสาเหตุโรคไหม้ จำนวน 87 สายพันธุ์ ที่นำมาทดสอบกับสายพันธุ์ข้าวจำนวน 22 สายพันธุ์ พบเชื้อสาเหตุโรคไหม้ THL84 มีความรุนแรง สูงมากกว่าเชื้อโรคไหม้สายพันธุ์อื่นๆ เพราะสามารถเข้า ทำลายพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคไหม้สูง สองพันธุ์คือ CT9993 และ IR64 พันธุ์ข้าวบางดอกมะลิ 105 (KDML105) มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้ เมื่อนำมาทดสอบกับเชื้อสาเหตุทั้ง 87 สายพันธุ์พบว่าข้าวพันธุ์นี้สามารถต้านทานได้ 49 สายพันธุ์ ซึ่งแสดงว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ยังมียีนต้านทานโรคไหม้ อยู่บางส่วน เพื่อหาตำแหน่งยีนที่ควบคุมความต้านทานโรคไหม้ จึงได้นำประชากรสายพันธุ์แท้ (Recombinant inbred lines) ของคู่ผสม CT9993/KDML105 จำนวน 141 สายพันธุ์มาใช้ใน การสร้างแผนที่ยีนโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายชนิด RFLP AFLP และ SSLP จำนวน 69, 54 และ 28 ชิ้น ตามลำดับ เพื่อจัด วางลงบนทั้ง 12 โครโมโซมของข้าว ผลที่ได้พบว่าสามารถ วางตำแหน่งได้ระยะทางทั้งหมด 1892.4 cM. แต่โมเลกุล เครื่องหมายของประชากรนี้มีการกระจายตัวของอัลลีล (allele distribution) เบี่ยงเบนไปทาง KDML105 สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ในการหาตำแหน่งของยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้แบบปริมาณ (quantitative trait) ได้เลือกเชื้อโรคใบไหม้จำนวน 4 สายพันธุ์ และโรคไหม้คอรวงจำนวน 2 สายพันธุ์พบว่ามี QTL (Quantitative triat loci) 4 ตำแหน่งวางตัวอยู่บน โครโมโซม 2 4 6 7 และ 11 โดยพบ QTL 2 ตำแหน่ง ควบคุม ความต้านทานต่อเชื้อ THL21 วางตัวอยู่บนโครโมโซม 4 และ 6 ขณะที่พบ QTL 4 ตำแหน่งของยีนควบคุมความต้านทานต่อเชื้อ THL84 โดยเป็นยีนหลัก (major gene) 2 ตำแหน่ง อยู่บน โครโมโซม 4 และ 6 กับยีนรอง (minor gene) 2 ตำแหน่ง บนโครโมโซม 2 และ 11 ดังนั้นตำแหน่งของยีนควบคุมความ ต้านทานโรคไหม้ทั่วไป (common resistance genes) ต่อ เชื้อโรคไหม้ในประเทศไทยน่าจะอยู่บนโครโมโซม 4 และ 6 นอกจากนั้นยังพบตำแหน่งของยีนหลักที่ควบคุมความต้านทานต่อ เชื้อสาเหตุในธรรมชาติที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วางตัวอยู่ บนโครโมโซม 7 ตำแหน่งนี้ยังไม่เคยพบในรายงานใดมาก่อน ตำแหน่งยีนและโมเลกุลเครื่องหมายที่เกี่ยวพันธ์กับตำแหน่งยีน เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการถ่าย ทอดยีนจากพันธุ์ต้านทานสู่พันธุ์อ่อนแออย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
ปัทมา ศิริธัญญา . (2541). การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมา ศิริธัญญา . 2541. "การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัทมา ศิริธัญญา . "การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ปัทมา ศิริธัญญา . การหาตำแหน่งยีนควบคุมความต้านทานโรคไหม้ในข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.