ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
นักวิจัย : มาโนช ขำเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาหนึ่งในการเลี้ยงปลาดุกคือ การขาดแคลนลูกปลา ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่รังไข่ของแม่ปลาดุกอุยพักตัว หาก สามารถกระตุ้นให้แม่ปลาสร้างไข่เร็วขึ้นก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวงจรการเจริญในรอบปี ของรังไข่ปลาดุกอุยและผลของการควบคุมอุณหภูมิและ/หรือช่วง ความยาวแสงในรอบวัน (photoperiod) ต่อการฟื้นตัวของ รังไข่ปลาดุกอุยภายหลังฤดูวางไข่ ผลการศึกษาพบว่าวงจรการ เจริญของรังไข่ปลาดุกอุยในรอบปีแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ (1) ระยะไข่สุก (เม.ย.-ส.ค.) (2) ระยะเสื่อม (ก.ย.- ต.ค.) (3) ระยะพัก (พ.ย.-ม.ค.) (4) ระยะฟื้นตัว (ก.พ.-มี.ค.) การทดลองผลของอุณหภูมิทำในช่วงฤดูหนาว (พ.ย.2538-ก.พ.2539) โดยเลี้ยงปลาดุกอุยเพศเมียที่เจริญ พันธุ์แล้ว ในบ่อควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือ 30 องศาเซลเซียส และบ่อไม่ควบคุมอุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีการเจริญพันธุ์ (GSI) ของปลาทดลองมีความแตกต่างกัน ทางสถิติในระยะพักตัว (พ.ย. และ ธ.ค.) แต่ไม่แตกต่างกัน ในระยะฟื้นตัว (ม.ค. และ ก.พ.) ส่วนค่าสัดส่วน oocyte ในระยะต่างๆ ไม่แตกต่างระหว่างชุดการทดลองตลอดช่วงการ ทดลอง การทดลองผลของ photoperiod ทำในช่วงเดียวกัน โดยเลี้ยงปลาดุกอุยเพศเมียที่เจริญพันธุ์แล้ว ในบ่อไม่ควบคุม photoperiod, ควบคุม photoperiod 16L/8D หรือ 8L/16D ผลการทดลองพบว่า ค่า GSI และสัดส่วน oocyte ระยะต่างๆ ไม่แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง การทดลอง ผลของอุณหภูมิร่วมกับ photoperiod ทำการศึกษาระหว่าง เดือน พ.ย.2539 - มิ.ย.2540 โดยเลี้ยงปลาดุกอุยเพศเมีย ในบ่อทดลอง 4 ชุดคือ ชุดไม่ควบคุมอุณหภูมิและ photoperiod, 27 องศาเซลเซียส ไม่ควบคุม photoperiod, 27 องศาเซลเซียส -8L/16D และ 27 องศาเซลเซียส-16L/8D ผลการทดลอง พบว่าค่า GSI ไม่แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง ตลอดการ ทดลอง สัดส่วน oocyte ในระยะต่างๆ ไม่แตกต่างกันระหว่าง ชุดการทดลองยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ oocyte ในระยะ maturing ของปลาชุดต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ โดยชุด 27 องศาเซลเซียส-16L/8D มีค่าสูงที่สุด รอง ลงมาคือชุด 27 องศาเซลเซียส-ไม่ควบคุม photoperiod และ 27 องศาเซลเซียส-8L/16D ส่วนชุดควบคุมมีค่าต่ำที่สุด ในเดือนมีนาคม สัดส่วน oocyte ในระยะนี้ของปลาชุด 27 องศาเซลเซียส-16L/8D และ 27องศาเซลเซียส-8L/16D มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีค่าสูงกว่า ชุดไม่ควบคุมอุณหภูมิ และ photoperiod ส่วนชุด 27 องศาเซลเซียส-ไม่ควบคุม photoperiod มีสัดส่วน oocyte ระยะดังกล่าวสูงกว่า ชุด ไม่ควบคุมอุณหภูมิ-และ photoperiod และมีค่าไม่แตกต่าง ทางสถิติกับชุด 27 องศาเซลเซียส-16L/8D

บรรณานุกรม :
มาโนช ขำเจริญ . (2541). การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มาโนช ขำเจริญ . 2541. "การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มาโนช ขำเจริญ . "การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
มาโนช ขำเจริญ . การศึกษาผลของช่วงความยาวแสงในรอบวันและอุณหภูมิต่อการฟื้นตัว ของรังไข่หลังการวางไข่ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.