ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : กิตติยา วันเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นั้น สืบเนื่องมาจากประเทศเวียดนามมีศักยภาพอย่างมากภายหลังจาก การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนทำธุรกิจได้ และจากการ ศึกษาพบว่าตลาด LPG ในประเทศเวียดนามมีโอกาสขยายตัวได้มาก นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการใช้ก๊าซหุงต้มมากขึ้น ด้วย เหตุผลนี้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นศักยภาพ ของประเทศเวียดนามในการขยายตลาด LPG ไปยังต่างประเทศ และเพื่อรองรับการส่งอกของ ปตท.ในอนาคต วิธีการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ และเอกสารต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในส่วนที่เป็น ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนาม และการดำเนินการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีของการประเมินผลตอบแทน ซึ่งได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน ผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในเรื่องข้อมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง รวมทั้งโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนของประเทศเวียดนาม พบว่ามีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ พบว่า โครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า น่าสนใจในการลงทุน กล่าวคือ ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลดร้อยละ 12 เท่ากับ 6,373,704 เหรียญสหรัฐฯ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 1.10 เท่า และอัตราผลตอบแทน ภายใน (IRR) ร้อยละ 20 และจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของโครงการแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บรรณานุกรม :
กิตติยา วันเกิด . (2541). ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติยา วันเกิด . 2541. "ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติยา วันเกิด . "ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
กิตติยา วันเกิด . ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ใน ประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.