ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : กิตติยา วันเกิด
คำค้น : 346 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนามของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นั้น สืบเนื่องมาจากประเทศเวียดนามมีศักยภาพอย่างมากภายหลัง จากการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนทำธุรกิจได้ และจากการศึกษาพบว่าตลาด LPG ในประเทศ เวียดนามมีโอกาสขยายตัวได้มาก นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนับสนุนให้มีการใช้ก๊าซหุงต้มมาก ขึ้น ด้วยเหตุผลนี้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามใน การขยายตลาด LPG ไปยังต่างประเทศและเพื่อรองรับการส่งออกของ ปตท. ในอนาคต วิธีการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ แล้วนำมา วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนาม และการดำเนินการจัดตั้ง บริษัทร่วมทุน และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีของการประเมินผลตอบแทน ซึ่ง ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน ผลการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือ การเมือง รวมทั้งโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนของ ประเทศเวียดนาม พบว่ามีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณ พบว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า น่าสนใจในการลงทุน กล่าวคือ ให้มูลค่าปัจจุบัน สุทธิ (NPV) ที่อัตราคิดลดร้อยละ 12 เท่ากับ 6,373,704 เหรียญสหรัฐฯ อัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุน 1.10 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 20 และจากการวิเคราะห์ความอ่อน ไหวของโครงการแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

บรรณานุกรม :
กิตติยา วันเกิด . (2541). ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติยา วันเกิด . 2541. "ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติยา วันเกิด . "ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
กิตติยา วันเกิด . ต้นทุนและผลประโยชน์ในการเข้าไปร่วมลงทุนธุรกิจ LPG ในประเทศเวียดนาม กรณีศึกษาการ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.