ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม
นักวิจัย : วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการหาแนวทางการใช้ประโยชน์และ เพิ่มมูลค่าแครอทพันธุ์หงส์แดง (New Kuruda) เกรด 3 และ 4 โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำแครอท จากการสำรวจผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคต้องการน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม ที่มีรสหวาน อมเปรี้ยว สีส้มตามธรรมชาติ มีความขุ่นที่คงตัว ไม่ตกตะกอน แยกชั้น และบรรจุในขวดแก้วใส การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้ง พร้อมดื่ม เริ่มจากการสกัดน้ำแครอทแบบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใช้ความร้อนและกรด โดยต้มแครอทในสารละลายกรดซิตริก ความเข้มข้น 0.07 นอร์มอล อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วสกัดน้ำแครอทโดยใช้เครื่องคั้นน้ำ พร้อมแยกกาก นำส่วนกากที่เหลือมาสกัดต่อในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้เอนไซม์เพคติเนสปริมาณร้อยละ 0.1 (ปริมาตรต่อ น้ำหนัก) ที่สภาวะ pH 4.5 อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง น้ำแครอทที่สกัดได้นี้ใช้เป็นวัตถุดิบใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรน้ำแครอทผสมน้ำผึ้ง พบว่า สูตรที่เหมาะสมประกอบด้วยน้ำแครอทร้อยละ 25 น้ำผึ้ง ร้อยละ 12 น้ำตาลทรายร้อยละ 3.1 เกลือร้อยละ 0.15 กรดซิตริกร้อยละ 0.15 และน้ำร้อยละ 59.6 เพื่อรักษา ลักษณะความขุ่นที่คงตัว ต้องเติมเพคตินร้อยละ 0.1 (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ของสูตรที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ เครื่องดอลลอยด์มิลล์ วิธีพาสเจอร์ไรซ์ที่เหมาะสม คือ ให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 92 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 15 วินาที แล้วบรรจุขณะร้อนในขวดแก้ว ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีส้มอมน้ำตาล ค่าสี L a และ b เท่ากับ 29.8 2.5 และ 16.5 ตามลำดับ มีความขุ่นคงตัวดี ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.461 มีกลิ่นรสแครอทและกลิ่นรส น้ำผึ้ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 16 องศาบริกซ์ และ pH 3.45 มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค มีคุณค่า ทางโภชนาการคือ โปรตีนร้อยละ 0.32 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 14.15 ปริมาณเบต้าแคโรทีน 0.78 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และปริมาณวิตามินซี 0.9 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร เมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า มีความ ชอบรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง และสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ ที่อุณหภูมิ 4(+,-)2 องศาเซลเซียส ได้นาน 4 สัปดาห์ โดยยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล . (2541). การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล . 2541. "การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล . "การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล . การพัฒนาน้ำแครอทผสมน้ำผึ้งพร้อมดื่ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.