ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
นักวิจัย : ภาคภูมิ สืบนุการณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตั้งอยู่ที่อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีพื้นที่ 41 ไร่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ 68 ไร่ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ 37 ไร่ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชทั้ง 3 แห่งจากทั้งหมด 21 แห่งนี้ จัดทำ ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์ที่จะพัฒนา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อม ที่สวยงามและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ซึ่งจะมีส่วนช่วย ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วย โครงการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชทั้ง 3 แห่ง เป็นการนำเอาความรู้ในเรื่อง เทคโนโลยีภูมิทัศน์มาใช้ในการวางผังเพิ่มเติม เพื่อรองรับ การขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต การออกแบบจะต้อง คำนึงถึงสภาพพื้นที่เดิม นโยบายหลักของโรงพยาบาล หลักการอนุรักษ์ดิน น้ำ และความเป็นไปได้ของโครงการ ในอนาคต เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่ โดยออกแบบ สวนโรงพยาบาลสมเด็นพระยุพราชตะพานหินให้มีลักษณะเป็น สวนแบบธรรมชาติ เลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถดูแลรักษาง่าย ทนน้ำท่วมขังได้ดี ออกแบบสวนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึงให้มีทั้งสวนแบบธรรมชาติและสวนแบบประดิษฐ์ เลือกใช้พรรณไม้ที่ทนแล้งได้ดี ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชด่านซ้ายออกแบบสวนในลักษณะสวนแบบประดิษฐ์ เลือกใช้พรรณไม้ที่มีทรงพุ่มแน่นทนการตัดแต่งได้ดี และมีส่วนของไม้หอม หากมีการนำแบบไปใช้จริงแล้วจะช่วย ให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลมีความสวยงาม สะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย มีความร่มรื่น อาคารสถานที่มีความสง่า ขึ้น มีพื้นที่พักผ่อน ช่วยให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่ผู้พบเห็น และยังช่วยยกระดับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนา โรงพยาบาลอื่น ๆ อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ สืบนุการณ์ . (2540). การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภาคภูมิ สืบนุการณ์ . 2540. "การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภาคภูมิ สืบนุการณ์ . "การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ภาคภูมิ สืบนุการณ์ . การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพยราชด่านซ้าย จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.