ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ทิพย์วิมล แตะกระโทก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27614
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มี เนื้อสม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นการวิจัยที่เน้นศึกษา สภาวะของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลักโดยมิได้พิจารณาถึงการเคลื่อนตัว (Strain) โดย พฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงอยู่ภายในสภาวะ Linear Elastic ซึ่งสภาวะของหน่วยแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ทำให้เกิด การวิบัติของมวล การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของ หน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำเดี่ยว 18 รูปแบบ แรงกระทำผสมในรูปแบบของงานก่อสร้าง 5 รูปแบบ และศึกษา วิธีการกำหนดขอบเขตอิทธิพลของหน่วยแรงโดยใช้จุดแบ่งขอบเขต อิทธิพลเป็นจุดตัดของเส้นตรง 2 เส้นซึ่งแทนการเปลี่ยนแปลง ขนาดหน่วยแรงที่เป็นเส้นตรงและใช้จุดแบ่งขอบเขตอิทธิพลที่ ขนาดหน่วยแรงเป็น 20 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักกระทำทั้ง 4 ระนาบ คือ ระนาบตัดแนวราบ, ระนาบตัดแนวดิ่ง, ระนาบตัด ทั้งแนวราบและแนวดิ่งโดยใช้จุดที่เป็นค่าเฉลี่ยของจุดแบ่ง ขอบเขตที่ได้จากระนาบตัดทั้งสอง, ระนาบตัดแนวราบกำหนด ความกว้างและระนาบตัดแนวดิ่งกำหนดความลึกของขอบเขตอิทธิพล โดยศึกษาขอบเขตอิทธิพลของน้ำหนักกระทำเดี่ยว 3 รูปแบบ และน้ำหนักกระทำผสมในรูปแบบของงานก่อสร้าง 1 รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่าการกระจายตัวของหน่วยแรงที่เกิดขึ้น จะลาดเอียงเป็นกระเปาะตามแนวแกนใดแกนหนึ่งยกเว้นหน่วย ตั้งฉากต่ำสุด (...)(,3)) ที่เกิดเนื่องจากแรงกระทำแบบเป็น จุดและแบบเป็นแนวเส้นตรงโดย Boussinewq, Cerruti, Kelvin โดยที่ขนาด และ Dimension ของน้ำหนักกระทำมีอิทธิพลต่อ ลักษณะการกระจายตัวเมื่อพิจารณาแรงกระทำผสมในรูปแบบของ งานก่อสร้างพบว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะโน้มเอียง ไปตามหน่วยแรงที่เกิดจากแรงกระทำที่มีขนาดมากกว่า และ สามารถกำหนดขอบเขตอิทธิพลโดยใช้จุดตัดของเส้นตรง 2 เส้น ซึ่งแทนการเปลี่ยนแปลงของขนาดหน่วยแรงที่เป็นเส้นตรงและ ใช้จุดแบ่งเขตอิทธิพลที่ขนาดหน่วยแรงเป็น 20% ของน้ำหนัก กระทำขอบเขตอิทธิพลที่ได้จากการใช้จุดตัดของเส้นตรง 2 เส้น จะมีความลึกเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดน้ำหนักในขณะที่ด้าน กว้างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเทียบกับด้านความ ลึกของขอบเขตอิทธิพลเมื่อเพิ่มความกว้างของน้ำหนักกระทำ มีผลให้ขอบเขตอิทธิพลที่ได้จะมีความกว้างมากขึ้น แต่มี ความลึกน้อยลงขอบเขตอิทธิพลที่ได้จากวิธีใช้จุดแบ่งเขต อิทธิพลที่ขนาดหน่วยแรงเป็น 20% ของน้ำหนักกระทำนั้น Dimension ของแรงกระทำมีผลต่อ Dimension ของขอบเขตอิทธิพล ในขณะที่ขนาดน้ำหนักกระทำไม่มีผลต่อการกำหนดขอบเขตอิทธิพล โดยวิธีนี้

บรรณานุกรม :
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . (2540). การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . 2540. "การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . "การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อ สม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.