ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา
นักวิจัย : เพชร พลอยเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพในการให้น้ำท่าจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าดิบแล้ง ธรรมชาติ (ห้วยวนศาสตร์) พื้นที่ป่าเต็งรังธรรมชาติ (ห้วยโคกเพ็ง) พื้นที่ไร่ร้าง (ห้วยตาอยู่) และพื้นที่ที่มี การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสม (ห้วยน้ำเค็ม) บริเวณสถานี วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา โดยเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝน ลักษณะภูมิอากาศ น้ำท่า และความชื้นของดิน ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2536 มีนาคม พ.ศ.2537 และข้อมูลทุติยภูมิของปริมาณน้ำท่า ในช่วงปี พ.ศ.2521-2535 ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพในการให้น้ำท่าในเชิง ปริมาณของห้วยวนศาสตร์ ห้วยโคกเพ็ด ห้วยตาอยู่ และห้วย น้ำเค็ม ให้ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 26,520-66,090, 1,400-27,010, 18,100-144,400 และ 1,386,170- 1,687,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามลำดับ คิดเป็นปริมาณ น้ำต่อพท้นที่ได้ 18,290-45,579, 697-13,438, 58,387- 465,806 และ 102,679-125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อตาราง กิโลเมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเอื้ออำนวยต่อน้ำท่า 1.24-3.70 0.05-0.91 , 6.98-37-78, และ 7.02-10.71 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำฝน ตามลำดับกล่าวโดยสรุปแล้ว สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีศักยภาพในการให้น้ำท่าเฉลี่ยทั้ง ลุ่มน้ำ 8.26 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำฝน ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับ ที่ต่ำ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการให้น้ำท่าเชิงเวลา พบว่า ห้วยวนศาสตร์ ห้วยโคกเพ็ด ห้วยตาอยู่ และห้วยน้ำเค็ม มีปริมาณ น้ำอยู่ในช่วงน้ำหลาก 15,900-48,850, 1,400-25,940, 18,100-143,900, และ 1,196,690-1,347,300 ลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็น 53.54-7391, 96.04-100,62.81-100 และ 79-54-88.88 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำทั้งหมด ตามลำดับ และช่วงแล้งฝน 9,100-27,100, 0-1,070, 0.32-260 และ 154,120-340,200 ลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น 26.19-46.46, 0.00-3.96, 0.00-37.19, และ 11.12-20.16 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำทั้งหมด ตามลำดับ กล่าวได้ว่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีศักยภาพในการให้น้ำท่าอยู่ในระดับ ที่ต่ำ เพราะมีปัจจัยทางธรณีวิทยาเป็นตัวจำกัดศักยภาพในการให้ น้ำท่า ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่มีรอยเลื่อน (fault) และรอยแยก (joint) ทำให้เกิดน้ำ รั่วซึมไหลลงตามชั้นหินด้านล่างเป็นน้ำใต้ดิน ไม่ปลดปล่อยออก สู่ลำธาร

บรรณานุกรม :
เพชร พลอยเจริญ . (2539). ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพชร พลอยเจริญ . 2539. "ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพชร พลอยเจริญ . "ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เพชร พลอยเจริญ . ศักยภาพในการให้น้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณสถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.