ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบทดสอบวัด ระดับความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานครที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2538-2539 จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถ ด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดระดับความสามารถ ด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสจำนวน 50 ข้อ ที่สร้างขึ้นเป็นแบบ ทดสอบที่ดี คือ มีค่าดัชนีความง่ายที่พอเหมาะระหว่าง .25 - .79 ค่าดัชนีอำนาจจำแนกที่แยกความสามารถของกลุ่มนักเรียน ได้ระหว่าง .20 - .56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กระจายไม่ มากที่ค่า 7.01 ค่าความเที่ยงที่สูงที่ค่า 0.80 และค่าความ คลาดเคลือนมาตรฐานของการวัดมีค่าต่ำที่ค่า 3.13

บรรณานุกรม :
เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว . (2539). การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว . 2539. "การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว . "การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว . การสร้างแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.