ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช
นักวิจัย : จีรวรรณ มีแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26905
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุด การแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคูจังหวัดนครศรี- ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2538 ที่ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย กลุ่มที่ 1 ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการแนะแนว ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับการสอน ตามโปรแกรมการสอนปกติเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมชี้บ่ง วิถีชีวิตประชาธิปไตยและนำผลมาวิเคราะห์ด้วย The Mann-Whitney U Test และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า 1) ภายหลังการทดลอง นักเรียนที่ได้รับ การสอนโดยใช้ชุดการแนะแนวและนักเรียนที่ได้รับการสอนตามโปรแกรม การสอนปกติมีคะแนนวิถีชีวิตประชาธิปไตยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) ภายหลังการทดลองนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดการแนะแนว มีคะแนนวิถีชีวิตประชาธิปไตยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ การสอนตามโปรแกรมการสอยปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

บรรณานุกรม :
จีรวรรณ มีแก้ว . (2539). การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรวรรณ มีแก้ว . 2539. "การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรวรรณ มีแก้ว . "การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จีรวรรณ มีแก้ว . การใช้ชุดการแนะแนวในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู จังหวัด นครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.