ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
นักวิจัย : สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช เป็นต้นแบบในการบำบัดน้ำเสียชุมชน มี 3 การทดลองใหญ่แบบ split polt design มี 3 ซ้ำเหมือนกันระหว่าง ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2537 ผลการทดลองพอสรุปได้ดังนี้ การทดลองที่ 1 ได้ทำการทดลองหาเนื้อดิน ที่เหมาะสม โดยการผสมด้วยทราย 5 ระดับ คือร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 ลงไปในดินเลนเป็น sub polt และใส่น้ำเสียจากบึงมักกะสันให้ ท่วมขังที่ระดับ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร เป็น main polt รวม 5 รอบ ๆ ละ 9 วัน (ขังน้ำ 7 วัน ระบายน้ำออกให้แห้ง 2 วัน) ในเรือนทดลอง ที่ภาควิชาปฐพีวิทยา ผลการทดลองพบว่าเนื้อดินร่วน (+25% ทราย) ทำให้ กกกลมเจริญเติบโตดีที่สุด การทดลองที่ 2 การทดลองภาคสนามนี้ทำขึ้นที่บริเวณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ เพื่อศึกษาความสามารถ ในการบำบัดน้ำเสียของดินเลนที่ทำให้ร่วนด้วยทรายร้อยละ 25 โดยใส่น้ำเสีย ชุมชนเมืองเพชรบุรีให้ท่วมขัง 5, 10 และ 15 เซนติเมตรเป็น main polt ใช้กกกลม หญ้าคาร่า และธูปฤาษี เป็น sub polt รวม 9 รอบ ๆ ละ 10 วัน (ขังน้ำ 7 วัน ระบายออกให้แห้ง 3 วัน) โดยใช้ pH, EC BOD, COD, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb และ Cd เป็นดัชนีก่อนและหลังบำบัดพร้อมทั้งบันทึกปริมาตรน้ำ ที่ใช้ และที่เกิดจากการคายระเหยเพื่อศึกษาความสมดุลของน้ำ และมวลของมลสาร ก่อนและหลังบำบัด ด้วย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียนี้มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มี BOD สูงมาก ได้สูงตั้งแต่รอบที่ 1 และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงหลังจากนั้น กกกลมมีความเหมาะสมสำหรับระบบนี้ มากที่สุด การทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาภาคสนามเช่นเดียวกับการทดลอง ที่ 2 แต่ใช้ดินนาซึ่งเค็มน้อยและทำให้ร่วนแล้วแทน และใช้กกสามเหลี่ยมแห้ว กระดาน แทนหญ้าคาร่าผลการทดลองสรุปได้ทำนองเดียวกับการทดลองที่ 2 แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเล็กน้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้ดินที่มีเนื้อดินร่วน หรือทำให้ร่วนในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช สามารถใช้บำบัดน้ำเสียชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกท้องที่ ระบบต้นแบบการบำบัดนี้ได้แสดงรายละเอียด ไว้ด้วยแล้ว

บรรณานุกรม :
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . (2538). การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . 2538. "การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . "การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ . การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.