ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักวิจัย : จิโรจน์ พีระเกียรติขจร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26431
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา (Donax scortum L.) บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรังในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาหอยตะเภา จากบริเวณหาดปากเมง และหาดหัวหินในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ถึง เดือนมกราคม 2535 ปรากฏว่า หอยตะเภาเป็นหอยที่ฝังตัวอยู่ในทราย (Sand) จนถึงดินทรายปนตะกอน (loamy sand) ที่ความเค็มตั้งแต่ 14.6-33 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25.6-33.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วงระหว่าง 6.8-8.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย ในน้ำอยู่ในช่วงระหว่าง 5.40-8.70 มิลลิกรัมต่อลิตร พบการพัฒนาของเซลล์ สืบพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระยะ และมีวงจรการสืบพันธ์ (reproductive cycle) ปีละ 1 ครั้ง เริ่มพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่ง วางเซลล์สืบพันธุ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม วางเซลล์สืบพันธุ์ จะอยู่ในเดือนมิถุนายน ขนาดของหอยตะเภาที่เริ่มแพร่พันธุ์ได้ มีความยาว เปลือกอยู่ระหว่าง 48.9-64.6 มิลลิเมตร ในบริเวณหาดปากเมง และ 53.1-66.4 มิลลิเมตร ในบริเวณหาดหัวหินและมีค่าดรรชนีความสมบูรณ์ (Condition Index) ขึ้นกับการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งแตกต่างกัน ในแต่ละเดือนในรอบปี และอัตราส่วนเพศจะแตกต่างกันในแต่ละเดือน

บรรณานุกรม :
จิโรจน์ พีระเกียรติขจร . (2538). ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิโรจน์ พีระเกียรติขจร . 2538. "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิโรจน์ พีระเกียรติขจร . "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จิโรจน์ พีระเกียรติขจร . ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.