ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ดอกรัก มารอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบ บริเวณสถานี วิจัยต้นน้ำแม่กลอง อ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังผ่านการบุกรุกทำลายและ ปล่อยให้มีการทดแทนตามธรรมชาติเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ได้ใช้ วิธีการสำรวจแบบ line plot system ทำการศึกษาการกระจาย จำแนก ชนิดและทำแผนที่ของสังคมพืชเบิกนำโดยใช้ลักษณะภายนอก (physiognomic characters) และความหนาแน่นของชนิดพันธุ์เป็นหลัก ทำการวางแปลงตัว อย่างถาวร ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร ลงในแต่ละสังคมพืชเบิกนำ เพื่อ สำรวจองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการเปลี่ยน แปลงของสังคมพืชภายในเวลาหนึ่งปีครึ่ง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่การทดแทนมีเนื้อที่ 0.410 ตารางกิโลเมตร (256.33ไร่) ระดับความสูงประมาณ 260 ถึง 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสังคมพืชเบิกนำหรือกลุ่มพืชเบิกนำหลักในพื้นที่ 8 กลุ่มพืชคือ กลุ่มพืชพังแหรใหญ่ (Trema orientalis Bl. consocies), กลุ่มพืชสาบเสือ (Eupatorium odoratum Linn. consocies), กลุ่มพืชอ้อ (Arundo donax Linn consocies), กลุ่มพืชไผ่ผากมัน (Gigantochloa hasskarliana Back.ex K. Heyne consocies), กลุ่มพืชกล้วยป่า (Musa acuminata Colla consocies), กลุ่มพืชปอเกล็ดแรด (Sterculia macrophylla Vent. consocies), กลุ่มพืชเสี้ยวฟ่อม (Bauhinia viridescens Desv. consocies) และกลุ่มพืชไม้เลื้อย (Climbers associes) กลุ่มพืชกล้วยป่าเป็นกลุ่มพืชที่มึการยึดครองพื้นที่ การทดแทนได้กว้างขวางที่สุดและกระจายได้ในหลายสภาพภูมิประเทศและ สภาพท้องถิ่นแต่กลุ่มพืชไผ่ผากมันมีการกระจายน้อยที่สุดพบเฉพาะในพื้นที่ค่อน ข้างแห้งแล้งเท่านั้น ในการเปรียบเทียบค่าความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มพืชเบิก นำกับสังคมป่าผสมผลัดใบธรรมชาติพบว่ากลุ่มพืชเสี้ยวฟ่อมมีค่าดัชนี ความคล้ายคลึงสูงสุดคือ 56.72% ในปีแรก และ 53.62% ในการสำรวจปีถัด มา ส่วนกลุ่มพืชไม้เลื้อยมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงต่ำที่สุด สำหรับข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงภายในรอบปีแสดงให้เห็นถึงแนวการทดแทนที่กำลังก้าวหน้า (progressive succession) ของกลุ่มพืชเบิกนำเกือบทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม พืชอ้อที่มีแนวทางการทดแทนที่ค่อนข้างคงที่ทางด้านโครงสร้าง

บรรณานุกรม :
ดอกรัก มารอด . (2538). แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดอกรัก มารอด . 2538. "แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดอกรัก มารอด . "แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ดอกรัก มารอด . แบบแผนการทดแทนขั้นทุติยภูมิในสังคมป่าผสมผลัดใบของสถานีวิจัยต้นน้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.