ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา
นักวิจัย : สมหวัง ขันตยานุวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. หาวิธีการที่เหมาะสมในการ ผลิตแผ่นไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา โดยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การผลิต 3 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายกาวฟินอลมี 3 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 20 30 และ 40 ระยะเวลาในการแช่มี 3 ระดับคือ ที่ 5 10 และ 15 ชั่วโมง สภาพของไม้บางยางพาราก่อนแช่ในสารละลาย กาวฟินอลมี 2 ระดับ คือ สภาวะผึ่งแห้งและสภาวะสด และใช้แผนการทดลอง แบบ แฟคทอเรียล (สุ่มตลอดอย่างสมบูรณ์) 2. วัดสมบัติของไม้อาบกาวอัดที่ ทำขึ้นสองลักษณะคืออัดแบบประกับและแบบเสี้ยนขวางเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าการใช้ไม้บางยางพาราสภาวะสด แช่ในสารละลาย กาวฟินอลความเข้มข้นร้อยละ 40 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง เหมาะสมสำหรับ การผลิตไม้อาบกาวอัดเพราะจะมีปริมาณเนื้อกาวซึมซาบเข้าสู่เนื้อไม้ร้อยละ 33.18 การหาสมบัติต่าง ๆ ของไม้อาบกาวอัดจะทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. ไม้อาบกาวอัดที่มีเสี้ยนขนานกันมีค่าเฉลี่ยมอดุลัสแตกร้าวเท่ากับ 126.16 เมกะปาสคาล ค่าเฉลี่ยมอดุลัสยืดหยุ่นเท่ากับ 14.22 จีกะปาสคาล สูงกว่า ค่าเฉลี่ยอดุลัสแตกร้าวและมอดุลัสยืดหยุ่นของไม้อาบกาวอัดที่มีเสี้ยนตั้ง ฉากกัน และไม้ยางพาราอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยมอดุลัสความแข็ง ไม้อาบกาวอัดที่มีเสี้ยนตั้งฉากกันเท่ากับ 98.32 เมกะปาสคาล สูงกว่า ค่าเฉลี่ยมอดุลัสความแข็งไม้อาบกาวอัดที่มีเสี้ยนตั้งฉากกันที่มีค่าเท่ากับ 87.38 เมกะปาสคาล อย่างไม่มีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยมอดุลัสความแข็งของ ไม้อาบกาวอัดทั้งสองชนิดจะมีค่าที่สูงกว่าค่าความแข็งของไม้ยางพารา (ด้านสัมผัส) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 38.54 เมกะปาสคาลอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง สกายสมบัติของไม้อาบกาวอัดทั้งสองชนิด เช่น ความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ การพองตัวบวกการคืนตัว และการคืนตัวจะมีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยการพองตัวบวกการคืนตัวของไม้อาบกาวอัดที่ทำขึ้น จะมีค่าที่ใกล้เคียงกับไม้อาบกาวอัดของต่างประเทศแต่จะมีกลสมบัติที่ต่ำกว่า ไม่มากนัก

บรรณานุกรม :
สมหวัง ขันตยานุวงศ์ . (2538). การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมหวัง ขันตยานุวงศ์ . 2538. "การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมหวัง ขันตยานุวงศ์ . "การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
สมหวัง ขันตยานุวงศ์ . การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.