ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ
นักวิจัย : อำพันธ์ สมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาทรรศนะของนักวิชาการที่มีต่อ การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักวิชาการในสาขา ประชากรศาสตร์จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การศึกษา รัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 23 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค เดลฟาย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 3 รอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยนำเสนอผลการวิจัยใน ลักษณะการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ควรสอดแทรกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ในครอบครัว ให้การศึกษาในทุกระดับ ชั้น และการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดได้ทั้งการบูรณาการและเป็น รายวิชา เป้าหมายของสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ เจตคติ และทักษะที่จะสร้างเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การ พัฒนาสตรี และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรีในสังคม เนื้อหาของสตรีศึกษาจะ สอดคล้องกับเป้าหมายของสตรีศึกษาโดยประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับสตรี ศักยภาพสตรี การพัฒนาสตรี การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา ของสตรี กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้สอดคล้องกันทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน โดยให้คำนึงถึงระดับชั้น เนื้อหา วัย วุฒิภาวะ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การวัดและประเมินผลสตรีศึกษาควรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของวิชาสังคม ศึกษา โดยใช้เครื่องมือและการวัดและประเมินผลหลายๆ รูปแบบที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
อำพันธ์ สมบูรณ์ . (2537). การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพันธ์ สมบูรณ์ . 2537. "การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อำพันธ์ สมบูรณ์ . "การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อำพันธ์ สมบูรณ์ . การจัดสตรีศึกษาในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาตามทรรศนะของนักวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.