ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นักวิจัย : วิจารณ์ มีผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=25799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาระดับตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน ได้ทำการศึกษาที่ ป่าชายเลนบริเวณคลองตำโหงง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยทำการ วางแปลงขนาด 40 x 100 เมตร จำนวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงตัดหมดไม่ ปลูก แปลงตัดหมดแล้วปลูก แปลงตัดบำรุงป่า และแปลงควบคุม โดยทำการ เก็บข้อมูลต่าง ๆ หลังจากวางแปลงไปแล้ว 4 ปี คือการสืบพันธุ์ ตามธรรมชาติ การเจริญเติบโตของกล้าไม้ที่ปลูก โครงสร้างของป่า และ สมบัติของดิน ผลจากการศึกษาพบว่า การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติในแปลงตัดบำรุงป่า และแปลงควบคุม มีปริมาณกล้าไม้และลูกไม้สูง (ความหนาแน่นของกล้าไม้และ ลูกไม้ในแปลงตัดบำรุงป่ามีค่าประมาณ 33,330 และ 2,580 ต้นต่อเฮกแตร์ และแปลงควบคุมมีค่าประมาณ 6,450 และ 3,070 ต้นต่อเฮกแตร์ ตามลำ ดับ) ส่วนในแปลงตัดหมดไม่ปลูกการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ (ความหนาแน่นของกล้าไม้และลูกไม้ประมาณ 6,450 และ 3,070 ต้นต่อ เฮกแตร์ ตามลำดับ) การเจริญเติบโตของกล้าไม้โกงกางใบเล็กในแปลงตัด หมดแล้วปลูกดีกว่าในแปลงตัดบำรุงป่า ลักษณะโครงสร้างของป่าได้แก่ จำนวน ชนิดพรรณไม้ ความหนาแน่น ความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พื้นที่หน้าตัด ปริมาตรไม้ และดรรชนีความหลากหลาย พบว่า แปลงควบคุมจะมีค่ามากกว่า แปลงตัดบำรุงป่า ยกเว้นจำนวนชนิดพรรณไม้และดรรชนีความหลากหลาย ส่วนสมบัติของดินใน 4 แปลง ตัดฟันจะไม่แตกต่างกันมากนัก เนื้อดินเป็นดิน ร่วนปนทรายแป้งถึงร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลซีดถึงเทาดำ ความหนา แน่นรวมต่ำ ปฏิกิริยาดินในสนามเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ปฏิกิริยาดินใน สภาพแห้งแบบแช่แข็งเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย และปฏิกิริยาดิน เมื่อแห้งเป็นกรดจัดมาก ผลการวิเคราะห์ทางเคมีในดินล่างมีค่าสูงกว่าใน ดินบนปริมาณอินทรียวัตถุ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ความจุในการแลก เปลี่ยนประจุบวก ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ปริมาณกำมะถันรวม และการนำไฟฟ้าของดินมีปริมาณสูงถึงสูงมาก ค่าความเป็นด่างรวมที่แลก เปลี่ยนได้ส่วนใหญ่จากโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ ตามลำดับ จัดเป็นดินที่มี ปริมาณแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติสูง

บรรณานุกรม :
วิจารณ์ มีผล . (2536). ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิจารณ์ มีผล . 2536. "ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิจารณ์ มีผล . "ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
วิจารณ์ มีผล . ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.