ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นักวิจัย : พรรณณี รอดแรงบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=25745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 ในอาหารสูตร MS ดัด แปลงที่เติม 2,4-D, NAA และ kinetin ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า อาหารสูตรที่เหมาะสมในการชักนำให้เกิดแคลลัส คืออาหารสูตร MS ดัด แปลงที่ประกอบด้วย 2,4-D 1.0 มก./ล. NAA 2.0 มก./ล. และ kinetin 1.0 ม.ก/ล. และแคลลัส ที่ได้จากอาหารสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ ผ่านการเปลี่ยนอาหารและกลุ่มที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนอาหารทั้ง 2 กลุ่มสามารถ จะเจริญและพัฒนาเป็นต้นใหม่ได้ดีในอาหารสูตร MS ดัดแปลงที่เติม kinetin 2 มก./ล. อย่างไรก็ดีเปอร์เซนต์การเกิดต้นใหม่ในกลุ่มที่ไม่ผ่านการเปลี่ยน อาหารจะสูงกว่าในกลุ่มที่ผ่านการเปลี่ยนอาหาร เมื่อนำแคลลัสทั้ง 2 กลุ่ม ไปอาบรังสีแกมมาในอัตราต่าง ๆ กัน แล้วนำไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ชักนำให้เกิดต้น พบว่าแคลลัสที่ไม่ได้ ผ่านการเปลี่ยนอาหารสามารถเจริญไปเป็นต้นใหม่ได้ดีกว่าแคลลัสที่ผ่านการ เปลี่ยนอาหาร ต้นใหม่ที่ได้จากแคลลัสที่ไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนอาหารนำออกปลูกใน สภาพธรรมชาติและทำการศึกษาลักษณะต่าง ๆ 9 ลักษณะ พบว่าต้นชั่ว M(,1) R(,1) ที่ผ่านการอาบรังสีกับที่ไม่ได้อาบรังสีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันน้อย ใน ลักษณะอายุวันออกดอก ความยาวรวง น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ขนาดเมล็ด การร่วงของเมล็ดและลักษณะใบธง แต่แตกต่างกันมากในลักษณะความสูง จำนวนต้นที่ออกรวงต่อกอ และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และพบว่าความแตกต่างระ หว่างต้นภายในแต่ละกลุ่มที่ได้รับการอาบรังสีจะมากกว่าความแตกต่างระ หว่างต้นภายในกลุ่มที่ไม่ได้รับการอาบรังสีส่วนความแตกต่างระหว่างต้นภายใน กลุ่มของลูกชั่ว M(,2)R(,2) ที่ได้รับการคัดเลือกจะแตกต่างกันน้อยกว่าในชั่ว M(,1)R(,1)

บรรณานุกรม :
พรรณณี รอดแรงบุญ . (2536). การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณณี รอดแรงบุญ . 2536. "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณณี รอดแรงบุญ . "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
พรรณณี รอดแรงบุญ . การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวพันธุ์บาสมาติ 370 โดยรังสีแกม มาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.