ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด
นักวิจัย : จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์
คำค้น : ความพึงพอใจในการทำงาน , การบริหารงานบุคคล , พนักงานบริษัท , บริษัท -- ที.เอ็ม. การ์เม้นท์ จำกัด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122548000052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้าบริษัทที. เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานเย็บผ้าในการศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานแผนกเย็บและประกอบเสื้อผ้าจำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 100 ชุดเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 20-25ปีสถานภาพสมรสการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นพนักงานรายวันรายได้เฉลี่ยต่อเดือน6,000-8,000บาทประสบการณ์ในการทำงานที่บริษัทนี้ต่ำกว่า6 เดือน ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในด้านนโยบายและการบริหาร จัดการขององค์กร มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลางวิธีการปกครองบังคับบัญชาหรือการ มอบหมายงานในสายงาน (X=2.89)ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนการทำงานจากการทำงาน จากการศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางบรรยากาศการทำงานรวมถึงความสนิทระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงาน (X=3.31) ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในด้านเงินเดือน/ค่าจ้าง จากการศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางความเหมาะสมของเงินเดือน หรือค่าจ้างกับปริมาณงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ (X=2.60) ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในด้านสวัสดิการที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยในปัจจุบัน สวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากบริษัท (X=2.41) ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในจิตวิทยาและสังคมจาก การศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางการรับรู้ความสำเร็จของงานที่ทำอยู่โดยบริษัทและเพื่อนร่วมงาน (X=2.64) ระดับความพึงพอใจของพนักงานเย็บผ้าที่มีต่อองค์กรในระดับขวัญและกำลังใจของบุคคลากรจากการศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน(X=3.06)ระดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานเย็บผ้า จากการศึกษาพบว่าพนักงานเย็บผ้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางการยกย่องการนับถือในผลงานและความสามารถของพนักงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆ ภายในบริษัท (X=2.50) ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษาจากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้าบริษัทสามารถดำเนินการได้ดังนี้บริษัทควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในภาพรวมควรจัดรถรับ ส่งพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานควรมีการพิจารณาด้านโบนัสให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นบริษัทควรมีสวัสดิการให้พนักงานสามารถกู้ยืมเงิน ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วๆไปบริษัทควรมีการพิจารณาตำแหน่งหน้าที่การงานตามความสามารถและความเหมาะสมบริษัทควรแสดงฐานะทางการเงินให้พนักงานได้ทราบเพื่อความมั่นใจต่อสถานภาพของบริษัทควรจัดให้มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานด้านสุขลักษณะ เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ

บรรณานุกรม :
จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์ . (2548). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์ . 2548. "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์ . "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
จิราธิวัฒน์ มั่นศักดิ์ . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเย็บผ้า : กรณีศึกษา บริษัท ที.เอ็ม.การ์เม้นท์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.