ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
นักวิจัย : พิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย
คำค้น : กองทุนหมู่บ้าน , กองทุนชุมชน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122546000081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านทรายมูลและคลองนา ตำบลคลองนา อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่เป้าหมายว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมืองแห่งชาติหรือไม่ 2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตพื้นที่เป้าหมายว่าผลเป็นอย่างไร ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพบว่า ด้านปัจจัยนำเข้าได้แก่ นโยบายกองทุนมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาวงเงินกองทุนมีปริมาณเพียงพอต่อสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ประกอบชีพรับจ้างทั่วไปและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนระดับหนึ่งด้านกระบวนการ ได้แก่ระเบียบกองทุน กรรมการกองทุนและการพิจารณาระเบียบก่อนเลือกกรรมการ มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการแก้ไขใช้หลักการมีส่วนร่วมและใช้หลักประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับหลักการกองทุน ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานพบว่าสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอาหารเพียงพอขึ้นที่อยู่อาศัยและสุขภาพดีขึ้นยกเว้นการศึกษาของบุตรหลานไม่ได้ดีขึ้นส่วนผลกระทบพบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากในเรื่องความรวดเร็วในการได้รับเงินกู้มีความพอใจมากในเรื่องความรวดเร็วในการได้รับเงินกู้มีความพอใจกองทุนหมู่บ้านในทุก ๆ ด้านในระดับพอใจ ยกเว้นการติดตามการนำเงินกู้ไปใช้ประโยชน์ของสมาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุด

บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย . (2546). การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย . 2546. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
พิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย . การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.