ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย
นักวิจัย : อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน
คำค้น : เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็น , ภาคนิพนธ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122546000036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคารกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารและวิเคราะห์ทางเลือกในการติดตั้งระบบปรับอากาศ จากการดำเนินการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและเอกสารอื่น ๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศระบบต่าง ๆ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าระบบปรับอากาศในอาคารที่นิยมใช้กันทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบคือระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Chiller)และระบบปรับอากาศแบบผสมทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบอากาศ ประกอบด้วยงบลงทุน งบดำเนินการ ค่าบำรุงรักษา และค่าพลังงานไฟฟ้า การตัดสินใจเลือกระบบ จะใช้วิธีนำกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นมาคำนวณส่วนลดกระแสเงินสดโดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบคือระบบ Split Type มีงบลงทุน 15,918,750 บาท งบดำเนินการ 714,532 บาท ค่าพลังงานไฟฟ้า74,681,326 บาท ระบบ Air Cooled Chiller มีงบลงทุน 22,668,750 บาท งบดำเนินการ 913,014บาท และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ 62,315,212 บาท และระบบ Mixed Air Cooled Chiller andSplit Type มีงบลงทุน 20,284,310 บาท งบดำเนินการ 890,299 บาท และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ด้วยคือ 65,450,568 บาท จากการคำนวณส่วนลดกระแสเงินสดค่าใช้จ่ายแต่ละระบบ พบว่าSplit Type มีค่าใช้จ่ายรวม 90,706,079 บาท ระบบ Air-Cooled Chiller ค่าใช้จ่ายรวม85,896,976 บาท และระบบ Mixed Air Cooled Chiller And Split Type ค่าใช้จ่ายรวม 86,625,177 บาท ดังนั้นระบบ Air-Cooled Chiller เป็นระบบที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งเพราะมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ก่อนการตัดสินใจเลือกระบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศผู้ตัดสินใจควรทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อมูลที่จะมีในอนาคตโดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการบำรุงรักษา และค่าพลังงานไม่ควรพิจารณาเฉพาะงบลงทุนที่ต่ำที่สุดอย่างเดียวในส่วนของการคำนวณส่วนลดกระแสเงินสดจะต้องให้ความสำคัญทั้งความแม่นยำของกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และอัตราส่วนลด (Discount Rate) เพราะมีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจ

บรรณานุกรม :
อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน . (2546). การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน . 2546. "การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน . "การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
อรุณรัศมี ไชยวงค์วิลาน . การเลือกใช้ระบบปรับอากาศในอาคาร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.