ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศิวพร สิงห์สุข
คำค้น : การตัดสินใจ , ผู้บริโภค -- พฤติกรรม , การศึกษา -- วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค , ผู้บริโภค
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122542000015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครประเภทผักกางมุ้งข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่แจกให้กับผู้นิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 200 คนจากห้างสรรพสินค้าจำนวน 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้วางแผนการตลาดจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงจะให้ความสนใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่าเพศชายและผู้สมรสแล้วสนใจบริโภคผักปลอดสารพิษมากกว่าผู้เป็นโสดซึ่งรายได้ของผู้บริโภคมีผลมากต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษโดยผู้นิยมซื้อส่วนใหญ่มีรายได้ตั้งแต่ 15,001-20,000 บาท มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 5คน ขึ้นไปสำหรับอาชีพของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาพบว่าส่วนมากทำงานบริษัทเอกชน ผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุดคือผักคะน้า โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษมาบริโภคในแต่ละครั้งจะนิยมซื้อทุก 3 วัน น้ำหนักของผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภคนิยมซื้อแต่ละครั้งมากที่สุดคือน้ำหนัก 0.6-1 กิโลกรัมโดยนิยมซื้อจากห้างสรรพสินค้ามากที่สุดสาเหตุที่ผู้บริโภคส่วนใหญนิยมเลือกซื้อจากสถานที่ดังกล่าวเพราะสะดวกในการไปซื้อสินค้าอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมาบริโภคเนื่องจากมีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง โดยนิยมซื้อในเวลาหลังเลิกงานเป็นส่วนมากผักปลอดสารพิษที่ผู้บริโภค ส่วนมากนิยมซื้อเป็นผักกินใบ(ผักสวนครัว) โดยนิยมนำมาผัดบริโภคส่วนผักปลอดสารพิษประเภทผักกินผลมักจะนิยมนำมาปรุงอาหารประเภทแกงผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อไปบริโภคคือผักใส่บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมปรุงหรือประกอบอาหารได้เลยในการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแต่ละครั้งผู้บริโภคจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษแต่ละครั้งผู้บริโภคจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคส่วนใหญ่คือความสะดวกในการซื้อวงเงินเฉลี่ยในการซื้อผักปลอดสารพิษมาบริโภคแต่ละครั้งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมมากที่สุด คือวงเงินเฉลี่ยอยู่ที่51-100 บาทบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือสามีและภรรยาสื่อที่ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่ามีผักปลอดสารพิษขาย ณ. สถานที่ดังกล่าวมากที่สุด คือ สื่อโฆษณา ณ.จุดขายสื่อที่จูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือ สื่อโฆษณา ณ.จุดขายการส่งเสริมการขายที่ทำให้ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือ การลดราคา

บรรณานุกรม :
ศิวพร สิงห์สุข . (2542). การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวพร สิงห์สุข . 2542. "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิวพร สิงห์สุข . "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ศิวพร สิงห์สุข . การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.